TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 278688-2017

19/07/2017    S136    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Działdowo: Narzędzia

2017/S 136-278688

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
Pocztowa 6
Działdowo
13-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawłuszko
Tel.: +48 513056994
E-mail: zsznr1@hot.pl
Faks: +48 236972757
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zsznr1.edupage.org

Adres profilu nabywcy: http://zsznr1.edupage.org

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zsznr1.edupage.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego.

II.1.2)Główny kod CPV
44510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wyposażenie pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego (Zadanie 1),

2) Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki (Zadanie 2),

3) Wyposażenie pracowni montażu i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (Zadanie 3),

4) Wyposażenie pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych (Zadanie 4).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego (Zadanie 1),

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42623000
38652100
30213000
48190000
22111000
44510000
39162110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

ul. Pocztowa 6

13-200 Działdowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3A

Przez przedmiot zamówienia rozumie się:

1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania.

2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zakończenia czynności odbiorczych potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.

3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”, Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.

4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,

5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji.

6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji Zamawiającemu.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę elementów wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy – Punkty przyznawane będą w następujący sposób: a) Do 60 dni włącznie – 20 b) Od 61 do 75 dni włącznie – 10, c) Od 76 do 90 dni włącznie – 0. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi – Punkty przyznawane będą: a) Do 48 m-cy włącznie i więcej – 20 b) Od 36 m-cy włącznie do 47 m-cy – 10 c) Od 24 m-cy do 35 m-cy włącznie – 5 d) Do 24 m-cy włącznie – 0 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.09.03.01-28-0002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki (Zadanie 2)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31712110
31100000
38552000
44510000
30213000
38652100
48190000
39162110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

ul. Pocztowa 6

13-200 Działdowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3B

Przez przedmiot zamówienia rozumie się:

1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania.

2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zakończenia czynności odbiorczych potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.

3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”, Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.

4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,

5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji.

6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji Zamawiającemu.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę elementów wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy – Punkty przyznawane będą w następujący sposób: a) Do 60 dni włącznie – 20 b) Od 61 do 75 dni włącznie – 10, c) Od 76 do 90 dni włącznie – 0. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi – Punkty przyznawane będą: a) Do 48 m-cy włącznie i więcej – 20 b) Od 36 m-cy włącznie do 47 m-cy – 10 c) Od 24 m-cy do 35 m-cy włącznie – 5 d) Do 24 m-cy włącznie – 0 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.09.03.01-28-0002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni montażu i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (Zadanie 3)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000
39162200
38552000
39162110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

ul. Pocztowa 6

13-200 Działdowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3C

Przez przedmiot zamówienia rozumie się:

1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania.

2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zakończenia czynności odbiorczych potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.

3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”, Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.

4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,

5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji.

6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji Zamawiającemu.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę elementów wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy – Punkty przyznawane będą w następujący sposób: a) Do 60 dni włącznie – 20 b) Od 61 do 75 dni włącznie – 10, c) Od 76 do 90 dni włącznie – 0. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi – Punkty przyznawane będą: a) Do 48 m-cy włącznie i więcej – 20 b) Od 36 m-cy włącznie do 47 m-cy – 10 c) Od 24 m-cy do 35 m-cy włącznie – 5 d) Do 24 m-cy włącznie – 0 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.09.03.01-28-0002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

4) Wyposażenie pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych (Zadanie 4)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000
31100000
48190000
39162110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

ul. Pocztowa 6

13-200 Działdowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3D

Przez przedmiot zamówienia rozumie się:

1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania.

2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zakończenia czynności odbiorczych potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.

3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”, Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.

4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,

5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji.

6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji Zamawiającemu.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę elementów wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy – Punkty przyznawane będą w następujący sposób: a) Do 60 dni włącznie – 20 b) Od 61 do 75 dni włącznie – 10, c) Od 76 do 90 dni włącznie – 0. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi – Punkty przyznawane będą: a) Do 48 m-cy włącznie i więcej – 20 b) Od 36 m-cy włącznie do 47 m-cy – 10 c) Od 24 m-cy do 35 m-cy włącznie – 5 d) Do 24 m-cy włącznie – 0 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.09.03.01-28-0002/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa kryteriów w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Szczegółowe warunki określa punkt XIX SIWZ oraz wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

13-200 Działdowo

ul. Pocztowa 6.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Dariusz Chełmiński – Przewodniczący Komisji

Barbara Szymborska – Członek Komisji

Dariusz Węgrzynowski – Członek Komisji

Maciej Templin – Członek Komisji

Robert Ehlert – Członek Komisji

Damian Możdzonek – Członek Komisji

Joanna Rawłuszko – Sekretarz Komisji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2017