Supplies - 278697-2020

16/06/2020    S115

Bulgaria-Pazardzhik: Pharmaceutical products

2020/S 115-278697

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie (MBAL) — Pazardzhik“ AD
National registration number: 130072241
Postal address: ul. „Bolnichna“ No. 15
Town: Pazardzhik
NUTS code: BG423 Пазарджик
Postal code: 4400
Country: Bulgaria
Contact person: Vladimir Tomov
E-mail: mbal_pz_op@abv.bg
Telephone: +359 34408603
Fax: +359 34408770

Internet address(es):

Main address: www.mbal-pz.com

Address of the buyer profile: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/оп-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/category/181
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД — 2020—2022 г.

Reference number: 2020-15
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции.

Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в приложение №2 на ПЛС“ и включва съответните номенклатурни единици, обособена позиция № 2 „Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки“ и включва съответните номенклатурни единици и обособена позиция № 3 „Други лекарствени продукти“ и включва съответните номенклатурни единици. Продуктите са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация, по генерични наименования (INN) или други непатентни наименования, качествен и количествен състав, лекарствени форми и съдържание на активното лекарствено вещество.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 060 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Лекарствени продукти, включени в приложение №2 на ПЛС

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33610000 Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
33620000 Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33640000 Medicinal products for the genitourinary system and hormones
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
33660000 Medicinal products for the nervous system and sensory organs
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик
Main site or place of performance:

Доставката се извършва до болничната аптека на „МБАЛ — Пазарджик“ АД — гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, включени в приложение №2 на ПЛС, включващи номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.

Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 500 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Съгласно Постановление № 146/от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ на Министерския съвет възложителят предвижда прекратяване на сключените договори на основание чл. 7, ал. 3 от постановлението.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33680000 Pharmaceutical articles
33692600 Galenical solutions
33692000 Medical solutions
33693000 Other therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик
Main site or place of performance:

Доставката се извършва до болничната аптека на „МБАЛ — Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15

II.2.4)Description of the procurement:

Периодично повтарящи се доставки на помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация, по генерични наименования (INN), форми и съдържание на веществата, включващи различен брой номенклатурни единици. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Съгласно Постановление № 146/от 9 юни 2015 Г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ на Министерския съвет възложителят предвижда прекратяване на сключените договори на основание чл. 7, ал. 3 от постановлението.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Други лекарствени продукти

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33610000 Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33631000 Medicinal products for dermatology
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик
Main site or place of performance:

Доставката се извършва до болничната аптека на „МБАЛ — Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15

II.2.4)Description of the procurement:

Периодично повтарящи се доставки на други лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД.

Лекарствените продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация, по генерични наименования (INN), лекарствени форми и съдържание на активното лекарствено вещество, включващи различен брой номенклатурни единици. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Съгласно Постановление № 146/от 9 юни 2015 Г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ на министерския съвет възложителят предвижда прекратяване на сключените договори на основание чл. 7, ал. 3 от постановлението.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) — само за участници, които внасят предложение за лекарствени продукти.

Чуждестранните лица могат да притежават аналогично разрешение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (чл. 60, ал. 2 от ЗОП).

2. Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични по реда на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) — лицензия по реда на ЗКНВП за лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества — само за участници, които внасят предложение за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чуждестранните лица могат да притежават аналогично разрешение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (чл. 60, ал. 2 от ЗОП).

Изискването се доказва, като участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника да представи копие на горепосоченото разрешително. Документите, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор, могат да се изискват от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците в процедурата.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Предложения, които не отговарят на поставените изисквания, подробно описани в документацията за участие, не се допускат до оценяване.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % (три) на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2020
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/08/2020
Local time: 08:00
Place:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, деканат, ет. 1, зала деканат

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, както и документи по чл. 112 от ЗОП. Офертите се приемат на адрес „МБАЛ — Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, деканат, ет. 2, отдел деловодство.

Начин на финансиране — приходи по договор с РЗОК — гр. Пазарджик и собствени приходи.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/06/2020