Dostawy - 278701-2020

Submission deadline has been amended by:  303821-2020
16/06/2020    S115

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2020/S 115-278701

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Centrum Informatyczne (jednostka Gminy Miasta Gdańska)
Adres pocztowy: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-601
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Basałaj
E-mail: zp@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 587688261

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gci.gdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gci.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GCIGdansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

Numer referencyjny: ZP/9/D/2020/K
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług instalacji sprzętu na potrzeby gminy miasta Gdańska szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
51600000 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (dalej „sprzętu”) oraz świadczenie usług instalacji sprzętu (dalej „usług instalacji”) na potrzeby Gminy Miasta Gdańska szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (zw. dalej „OPZ”), stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Warunki oraz sposób realizacji zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji zawiera SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy.

3. W zakresie dostaw sprzętu pozostają w szczególności komputery stacjonarne, komputery przenośne, replikatory portów, monitory. Przedmiotem dostawy w przypadku sprzętu wskazanego w OPZ (w wybranych pozycjach) jest również system operacyjny. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu operacyjnego równoważnego. W treści SIWZ i OPZ opisane zostały warunki równoważności.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt (wszystkie urządzenia wymienione w OPZ) był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia – zarówno dostaw sprzętu jak i usług instalacji będzie odbywała się na podstawie zamówień składanych wykonawcy. Terminy realizacji zamówień oraz procedury odbiorów zostały określone w SIWZ i umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej na Sprzęt / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dedykowana aplikacja producenta / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat TCO zrównoważonego rozwoju dla produktów IT / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Warunki i zasady korzystania z prawa opcji określa SIWZ i umowa.

2. zamówienie objęte prawem opcji obejmuje (pula zamówienia objętego prawem opcji):

1) 100 % wartości zamówienia podstawowego (dostawa sprzętu),

2) usługę instalacji (usługę polegającą na przygotowaniu sprzętu dla użytkownika. Usługa została opisana w treści OPZ);

3. Zamawiający może udzielić zamówień w ramach prawa opcji w przypadku pojawienia się zapotrzebowania.

4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego korzystania z puli zamówienia objętego prawem opcji przez cały okres obowiązywania zawartej umowy.

5. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie pełnym, częściowym lub nie skorzystać z tego prawa w ogóle. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia tylko w zakresie zamówienia podstawowego i wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu;

6. Każdorazowo zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane przez wykonawcę na podstawie zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertą należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zapisy w zakresie stosowania przepisów RODO zostały określone w SIWZ.

3. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na zasadach i w sposób określonych w SIWZ.

4. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp.

5. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) składanych wraz z ofertą:

a. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie JEDZ, zgodnie z przyjętym wzorem (rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej wydane na podstawie dyrektywy Komisji Europejskiej 2014/24/UE – art. 59 ust. 2 i dyrektywy 2014/25/UE – art. 80 ust. 3);

2) składanych w terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu:

a. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu;

3) składanych na podstawie wezwania zamawiającego:

zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje o dokumentach wymaganych w niniejszym postępowaniu zawiera SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto.

Warunek jest opisany w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU lub umowa). W IPU określone zostały przewidywane możliwości zmiany umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszych niż termin określony w ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie krótszy niż 15 dni jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, Gdańskie Centrum Informatyczne, ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku (budynek KOGA), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa sekcji III. 1.1) ust. 3. pkt 3) składa:

1) lit. a: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. d: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III. 1.1) ust. 3, pkt 3) lit a. składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

7. Termin związania ofertą – 60 dni.

8. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

9. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

4. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

9) Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020