Leveringen - 278740-2020

16/06/2020    S115

Roemenië-Boekarest: Motorvoertuigen

2020/S 115-278740

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. ISCIR
Nationaal identificatienummer: 9731330
Postadres: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050524
Land: Roemenië
Contactpersoon: Beatrice Dinu
E-mail: achizitii@iscir.ro
Telefoon: +40 214119760/61
Fax: +40 214100019
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.iscir.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100097358
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organ de specialitate al administraţiei centrale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție autovehicule

Referentienummer: 973133020204
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția unui număr de 15 (cincisprezece) autovehicule noi, nerulate, conform cerințelor din caietul de sarcini.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 098 488.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Livrarea autovehiculelor se va efectua la sediul central al beneficiarului din municipiul Bucuresti, adresa: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sector 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziție autovehicule noi, nerulate, tip SUV, tracțiune 4 x 4 (4WD).

Caracteristici tehnice conform caietului de sarcini.

Termen livrare – maximum 90 de zile de la semnarea contractului.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoarea cea mai mică a emisiilor CO2 în ciclu mixt (Vco2) – g/km. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoarea consumului de combustibil în ciclu mixt (Vcc) măsurabilă în litri/100 km. / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului.

Ofertantul (individual/asociere) nu trebuie sa se afle in situațiile de excludere prevăzute în Legea 98/2016 – art. 164, 165 si 167. De asemenea, conform cu prevederile art. 170 si 183 din Legea 98/2016 – subcontractanții și terții susținători declarați în cadrul ofertei nu trebuie sa se afle în situațiile de excludere prevăzute de art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: prezentare DUAE de către operatorul economic în cazul ofertei individuale, de către operatorii economici, în cazul ofertei comune (asociere), de către subcontractanți și terții susținători, daca sunt nominalizați în oferta. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat/subcontractant sau terț susținător, după caz), conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare emise de ANAF si autoritatea locala privind lipsa debitelor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat al statului și către bugetul local pentru sediul social, sedii secundare si puncte de lucru pentru care exista obligații de plata, conform informațiilor din certificat constatator ORC;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: documentele trebuie să prezinte informații actuale la momentul prezentării. Daca exista incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informații direct de la autoritățile competente. În cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificări specifice privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat si bugetul local – ofertanții străini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autorități competente din tara în care sunt rezidenți, prin care sa dovedească îndeplinirea cerinței, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit.

Pentru persoane fizice/juridice străine:

(a) documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta în copie, anexându-se şi traducerea autorizată în limba română), se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

(b) prezentarea certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabila pentru anul calendaristic în curs.

Neîncadrarea în situațiile de incompatibilitate și conflict de interese prevăzute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Ofertantul (individual/asociere) nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016. De asemenea, conform cu prevederile art. 170 si 183 din Legea 98/2016, subcontractanții și terții susținători declarați în cadrul ofertei nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 59 si 60. În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta menționează la nivelul FDA și în cadrul declarației pe propria răspundere, persoanele cu funcții decizionale inclusiv persoana din partea furnizorului de servicii auxiliare.

Astfel, persoanele fată de care se raportează ofertantul (individual/asociere), subcontractantul si terțul susținător cu privire la neîncadrarea în situațiile prev. de art. 59 si 60 din Legea 98/2016 sunt:

— Oproiu Ionel-Emanuel – inspector de stat sef;

— Roman Sorin-Marian – inspector de stat sef adjunct;

— Ciurciubiși Răzvan-Dumitru – inspector de stat sef adjunct;

— Motounu Daniel-Cătălin – director Direcția inspecție, supraveghere a pieței și reglementare;

— Szepi Iuliana – director Direcția economic-administrativă;

— Rusu George-Marian – consilier juridic;

— Floroiu Elena-Ramona – sef Birou financiar-contabil;

— Maricuț Vasile-Mihai – sef Birou structura de securitate (persoană responsabilă);

— Dinu Victorița-Beatrice – expert compartiment achiziții publice (persoană responsabilă);

— Nanu Aurelian-Gabriel – sef Serviciu supravegherea pieței;

— Anton Marius-Gabriel – inspector de specialitate;

— Negrea Ovidiu – inspector de specialitate;

— Părpăneață Viorel – inspector de specialitate.

Modalitatea de îndeplinire: până la data-limită de depunere a ofertelor se va prezenta declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Note:

1. Până la termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire;

2. Prin excepţie de la prevederile notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici participanţi vor prezenta şi declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr. 3;

3. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor se va face la nivelul societății/companiei. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, se va realiza pentru sediul social şi pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul) figurează cu bunuri (mobile/imobile) impozabile și/sau) are obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni pentru sediile secundare) ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante la data prezentării documentelor, vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din același act normativ;

5. Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, precum și un certificat de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Persoane fizice/juridice române: se va solicita certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării), din care să reiasă ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar comerțul cu autovehicule și autovehicule ușoare.

Persoane fizice/juridice străine: documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul își are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domenii de activitate.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator valabil la momentul prezentării, din care sa rezulte obiectul de activitate al societății.

Mod de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii trei ani, în cadrul unuia sau a maximum trei contracte, produse similare specificațiilor din caietul de sarcini cu o valoare cumulată de cel puțin 1 098 488 RON fără TVA.

Eventuele minimumeisen:

Pentru contractele executate în vederea îndeplinirii cerinței privind experiență similară ofertantul va proceda la prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepție parțiale/finale (datate, semnate si parafate de către beneficiar) prin care se confirmă livrarea produselor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la beneficiarul contractului, produsele livrate si cantitățile aferente, durata contractului, valoarea, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale etc. Ultimii trei ani vor fi calculați până la data-limită de primire a ofertelor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/07/2030
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2020