Dostawy - 278749-2020

Submission deadline has been amended by:  346785-2020
16/06/2020    S115

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 115-278749

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stępczyńska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494042

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania: 1. system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów; 2. system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy

Numer referencyjny: ZP/O/UCI/300/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wieczystej na oprogramowanie: system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów i system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy. Są 2 zadania (częściowe: tak). Zakres: sprzedaż i dostarczenie bezterminowej licencji na oprogramowanie i kluczami, uruchomienie oprogramowania, obejmujące: zad. nr 1: (a) instalację wraz z konfiguracją, (b) warsztaty szkoleniowe, (c) asystę techniczną podczas wdrożenia; zad. nr 1: (a) instalację wraz z konfiguracją (b) warsztaty szkoleniowe, (c) przygotowanie i wdrożenie scenariuszy bezpieczeństwa; zad. nr 2: (a) instalację wraz z konfiguracją, (b) warsztaty szkoleniowe, (c) asystę techniczną podczas wdrożenia, udzielenie Zamawiającemu gwarancji i wsparcia technicznego. Oferta wariantowa: nie. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ust. Pzp. Umowa ramowa: nie. Dynamiczny systemu zakupów: nie. Aukcja elektroniczna: nie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48420000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W budynku Uczelnianego Centrum Informatyki zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 20-21, w Szczecinie lub za zgodą Zamawiającego mogą być wykonane na odległość (zdalnie).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa licencji wieczystej (bezterminowej) na oprogramowanie określone jako system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów.

2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia przedmiotu niniejszego zamówienia na 2 (dwie) samodzielne części, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Każda taka część nazywana jest w dalszej części SIWZ „zadaniem” odpowiednio: dla części nr 1 – zadanie nr 1 – dostawa oprogramowania, o którym mowa w ust. 1.

3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień poniższych niniejszego działu, opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia, dane techniczne, funkcjonalne, ilość, długość, zasady gwarancji, wsparcia i asysty wdrożeniowej, a także inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnego oprogramowania składającego się na przedmiot dostawy, zawiera odpowiednio dla zadania nr 1 – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 5 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot oprogramowanie – należy przez to rozumieć wszystkie elementy opisu wskazane treścią załącznika nr 2 SIWZ.

5. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu SIWZ mowa będzie (bez bliższego określenia) o oprogramowaniu w zadaniu, oprogramowaniu z zadania, czy też o oferowanym w ramach zadania/zadań oprogramowaniu – należy przez to rozumieć oprogramowanie w rozumieniu tego pojęcia wskazanym w ust. 4 powyżej, tyle że w zakresie ograniczającym się odpowiednio do danego zadania, tj. odpowiednio: zadania nr 1.

6. W zakres tego zamówienia wchodzi minimum (odpowiednio dla zadania/zadań, na które składana będzie oferta):

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu bezterminowej licencji na oprogramowanie wraz z kluczami licencyjnymi i dokumentami potwierdzającymi udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ. Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać instalację lokalną (nie dopuszcza się rozwiązania działającego w chmurze publicznej);

2) uruchomienie oprogramowania, które musi obejmować odpowiednio dla zadania nr 1 (dotyczy: systemu kontroli dostępu): (a) instalację wraz z konfiguracją (b) warsztaty szkoleniowe, (c) asystę techniczną podczas wdrożenia oraz dla zadania nr 1 (dotyczy: modułu analizy logów): (a) instalację wraz z konfiguracją (b) warsztaty szkoleniowe, (c) przygotowanie i wdrożenie scenariuszy bezpieczeństwa;

3) udzielenie Zamawiającemu gwarancji i wsparcia technicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi jej udzielenie o ile są wymagane na zaoferowane, dostarczone i wydane Zamawiającemu oprogramowanie odpowiednio dla zadania nr 1 na okres 36 miesięcy od dnia sprzedaży.

7. Szczegółowy zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa powyżej podaje wzór umowy (odpowiednio: załącznik nr 9 SIWZ – w przypadku zadania nr 1).

8. Podana w dziale X ust. 2 (zdanie pierwsze) SIWZ informacja, iż Zamawiający ani nie wymaga, ani też nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp dotyczy zadania nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i wsparcia technicznego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa asysta techniczna podczas wdrożenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wykonanie zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z205/18 pn. Kierunek: przyszłość w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020. zad.3, poz. 26 i zad. 3 poz. 27.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Podane w sekcji II.2.5) kryteria pozacenowe zostały ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania. W odniesieniu do tej części zamówienia wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN (dalsze informacje o ww. wadium – dział VIII SIWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48420000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W budynku Uczelnianego Centrum Informatyki zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 20-21, w Szczecinie lub za zgodą Zamawiającego mogą być wykonane na odległość (zdalnie).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa licencji wieczystej (bezterminowej) na oprogramowanie określone jako system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy.

2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia przedmiotu niniejszego zamówienia na 2 (dwie) samodzielne części, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Każda taka część nazywana jest w dalszej części SIWZ „zadaniem” odpowiednio dla części nr 2 – zadanie nr 2 – dostawa oprogramowania, o których mowa w ust. 1

3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień poniższych niniejszego działu, opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia, dane techniczne, funkcjonalne, ilość, długość, zasady gwarancji, wsparcia i asysty wdrożeniowej, a także inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnego oprogramowania składającego się na przedmiot dostawy, zawiera odpowiednio dla zadania nr 2 – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 5 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot oprogramowanie – należy przez to rozumieć wszystkie elementy opisu wskazane treścią załącznika nr 3 SIWZ.

5. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu SIWZ mowa będzie (bez bliższego określenia) o oprogramowaniu w zadaniu, oprogramowaniu z zadania, czy też o oferowanym w ramach zadania/zadań oprogramowaniu – należy przez to rozumieć oprogramowanie w rozumieniu tego pojęcia wskazanym w ust. 4 powyżej, tyle że w zakresie ograniczającym się odpowiednio do danego zadania, tj. odpowiednio: zadania nr 2.

6. W zakres tego zamówienia wchodzi minimum (odpowiednio dla zadania/zadań, na które składana będzie oferta):

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu bezterminowej licencji na oprogramowanie wraz z kluczami licencyjnymi i dokumentami potwierdzającymi udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 SIWZ. Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać instalację lokalną (nie dopuszcza się rozwiązania działającego w chmurze publicznej);

2) uruchomienie oprogramowania, które musi obejmować odpowiednio dla zadania nr 2: (a) instalację wraz z konfiguracją (b) warsztaty szkoleniowe, (c) asystę techniczną podczas wdrożenia;

3) udzielenie Zamawiającemu gwarancji i wsparcia technicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi jej udzielenie o ile są wymagane na zaoferowane, dostarczone i wydane Zamawiającemu oprogramowanie odpowiednio dla zadania nr 2 na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

7. Szczegółowy zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa powyżej podaje wzór umowy (odpowiednio załącznik nr 10 SIWZ – w przypadku zadania nr 2).

8. Podana w dziale X ust. 2 (zdanie pierwsze) SIWZ informacja, iż Zamawiający ani nie wymaga, ani też nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp dotyczy zadania nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i wsparcia technicznego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa asysta techniczna podczas wdrożenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wykonanie zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z205/18 pn. Kierunek: przyszłość w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020. zad.3, poz. 26 i zad. 3 poz. 27.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Podane w sekcji II.2.5) kryteria pozacenowe zostały ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania. W odniesieniu do tej części zamówienia wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 PLN (dalsze informacje o ww. wadium – dział VIII SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentacją zamówienia (SIWZ). Umowa zostanie zawarta odrębnie na część 1 zamówienia (jeżeli postępowanie w tej części nie będzie unieważnione) oraz odrębnie na część 2 zamówienia (jeżeli postępowanie w tej części nie będzie unieważnione). Zawarcie umowy w odniesieniu do żadnej z części zamówienia nie będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j. z 27.9.2019), jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Pomieszczenia Zamawiającego, tj. sala konferencyjna nr 430 znajdująca się na IV piętrze w budynku jednostek międzywydziałowych przy al. Piastów 48 w Szczecinie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Dalsze informacje (w tym sposób otwarcia ofert złożonych w postaci elektronicznej) podaje SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia w postępowaniu: o udzielenie zamówienia (tak w części 1, jak i części 2) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ww. zakresie:

1. Nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. W terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.) – które to rozporządzenie dalej (poniżej) zwane jest w skrócie jako RwsRD. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (oferta jednego, tego samego Wykonawcy).

3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) w ramach danej części zamówienia wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) z zastrzeżeniem pkt 2–4 poniżej – informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD, przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej – informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp);

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp);

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie);

5) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD;

6) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD.

4. Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1–4 powyżej podlegają złożeniu jako wystawione (sporządzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1–3 powyżej podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2020