С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 278781-2020

16/06/2020    S115

България-Пловдив: Хроматографи

2020/S 115-278781

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: secretary@cpsbb.eu
Телефон: +359 898371512
Факс: +359 898371512
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cpsbb.eu/
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/op.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.cpsbb.eu/chromatograph.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ

II.1.2)Основен CPV код
38432200 Хроматографи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, провеждане на обучения, профилактика, гаранционна поддръжка на апаратура/система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. Изискванията към изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, в т.ч. минималните изисквания към техническите характеристики на апаратурата, са описани в Техническа спецификация – приложение към документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 254 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38432200 Хроматографи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по:

І. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Quadrupole Time-of-Flight Q-ToF) с опция за йонна подвижност и двудименсионална хроматографска UHPLC система, състояща се от: 1. Двудименсионална UHPLC система;2. Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF); 3. Софтуер и компютърна конфигурация; 4. Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум за Q-ToF.

ІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на хроматографска UHPLC система с детектор с диодна матрица и квадруполен мас-детектор, състояща се от: 1.Хроматографска UHPLC система; 2.Детектор с диодна матрица; 3.Квадруполен мас-детектор; 4.Софтуер и компютърна конфигурация; 5.Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум.

ІІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на азотен генератор за осигуряване на необходимия за работа азот на мас-детекторите с необходимите за това чистота и налягане.

ІV. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на две системи за поддръжка на електрическото захранване (UPS), с монофазен вход/изход, с минимална мощност 10 kVA/10 kW, достатъчна за поддържането на апаратурата.

V. Серия от обучения за работа с апаратурата.

VІ. Гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца от датата на инсталацията на апаратурата за доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари.

VІІ. Две профилактики.

VІІІ. Доставка на допълнителни компоненти.

Предвидено е доставената апаратура да бъде първоначално монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32. След изграждане на новата сграда на Център по растителна системна биология и биотехнология, апаратурата следва да бъде деинсталирана, транспортирана, монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на нов адрес в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“. За покриване на рисковете, които могат да възникнат при транспортиране на апаратурата до новата сграда, изпълнителят следва да сключи за негова сметка застраховка в полза на възложителя. Новата сграда предстои да бъде изградена през 2022 год.

Предлаганата апаратура трябва да бъде фабрично нова, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – приложение към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 – Технически преимущества / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 254 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 27
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 1

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.

Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Удостоверяване: попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се попълват данни (номер и дата на издаване, срока на валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация).

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверенo копиe от Сертификат за внедренa системa EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.

Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/07/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 22/07/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/07/2020
Местно време: 10:30
Място:

гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32, заседателна зала в сградата на Център по растителна системна биология и биотехнология

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. кандидати или участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

8. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2020