В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 278781-2020

16/06/2020    S115

България-Пловдив: Хроматографи

2020/S 115-278781

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: secretary@cpsbb.eu
Телефон: +359 898371512
Факс: +359 898371512
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cpsbb.eu/
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/op.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.cpsbb.eu/chromatograph.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ

II.1.2)Основен CPV код
38432200 Хроматографи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, провеждане на обучения, профилактика, гаранционна поддръжка на апаратура/система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. Изискванията към изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, в т.ч. минималните изисквания към техническите характеристики на апаратурата, са описани в Техническа спецификация – приложение към документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 254 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38432200 Хроматографи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по:

І. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Quadrupole Time-of-Flight Q-ToF) с опция за йонна подвижност и двудименсионална хроматографска UHPLC система, състояща се от: 1. Двудименсионална UHPLC система;2. Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF); 3. Софтуер и компютърна конфигурация; 4. Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум за Q-ToF.

ІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на хроматографска UHPLC система с детектор с диодна матрица и квадруполен мас-детектор, състояща се от: 1.Хроматографска UHPLC система; 2.Детектор с диодна матрица; 3.Квадруполен мас-детектор; 4.Софтуер и компютърна конфигурация; 5.Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум.

ІІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на азотен генератор за осигуряване на необходимия за работа азот на мас-детекторите с необходимите за това чистота и налягане.

ІV. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на две системи за поддръжка на електрическото захранване (UPS), с монофазен вход/изход, с минимална мощност 10 kVA/10 kW, достатъчна за поддържането на апаратурата.

V. Серия от обучения за работа с апаратурата.

VІ. Гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца от датата на инсталацията на апаратурата за доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари.

VІІ. Две профилактики.

VІІІ. Доставка на допълнителни компоненти.

Предвидено е доставената апаратура да бъде първоначално монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32. След изграждане на новата сграда на Център по растителна системна биология и биотехнология, апаратурата следва да бъде деинсталирана, транспортирана, монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на нов адрес в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“. За покриване на рисковете, които могат да възникнат при транспортиране на апаратурата до новата сграда, изпълнителят следва да сключи за негова сметка застраховка в полза на възложителя. Новата сграда предстои да бъде изградена през 2022 год.

Предлаганата апаратура трябва да бъде фабрично нова, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – приложение към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 – Технически преимущества / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 254 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 27
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 1

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.

Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Удостоверяване: попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се попълват данни (номер и дата на издаване, срока на валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация).

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверенo копиe от Сертификат за внедренa системa EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.

Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/07/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 22/07/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/07/2020
Местно време: 10:30
Място:

гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32, заседателна зала в сградата на Център по растителна системна биология и биотехнология

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. кандидати или участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

8. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2020