Radovi - 278886-2019

Submission deadline has been amended by:  410154-2019
17/06/2019    S114

Hrvatska-Varaždin: Građevinski radovi

2019/S 114-278886

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Darinka Čamić
E-pošta: javna.nabava@obv.hr
Telefon: +385 42406249
Telefaks: +385 42213380
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obv.hr
Adresa profila kupca: www.obv.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0023845
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Građ. radovi na izgradnji i energ.obnovi objekata, Grupa 1. Energetska obnova zgrade polik., psih., mikrobiol. i rentgena na lokac. Varaždin te zgr. paviljona, ležaone i labor. na lok. Klenovnik

Referentni broj: 17.1.-19-VV-2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000 Građevinski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Građevinski radovi na izgradnji i energetskoj obnovi objekata Opće bolnice Varaždin, a u ovom postupku provodi se nabava Grupe 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji Klenovnik, a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku, kao Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi (zipana mapa – Prilog 1.1. – 1.5.), projektnoj i tehničkoj dokumentaciji, objavljenoj na linku: https://drive.google.com/open?id=1DG42lCB3ORoswkbK9nimjNNO_P5PiL6w kao i svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 299 606.06 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45000000 Građevinski radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1 i Ivana Meštrovića bb te Opća bolnica Varaždin, Služba za plućne bolesti i tbc Klenovnik, Klenovnik 1.

II.2.4)Opis nabave:

U sklopu predmetne grupe nabavljaju se slijedeći radovi:

— pripremni radovi, radovi rušenja i demontaže, građevinski radovi, obrtnički radovi, stolarija, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu poliklinike lokacije Varaždin;

— pripremni radovi, radovi rušenja i demontaže, građevinski radovi, obrtnički radovi, stolarija, dizalo, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu psihijatrije lokacije Varaždin;

— građevinski i obrtnički radovi, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu mikrobiologije i rendgena lokacije Varaždin;

— građevinski i obrtnički radovi, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu paviljon, ležaona i laboratorij lokacije Klenovnik,a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku - Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji Klenovnik, kao Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi (zipana mapa – Prilog 1.1. – 1.5.), projektnoj i tehničkoj dokumentaciji, objavljenoj na linku: https://drive.google.com/open?id=1DG42lCB3ORoswkbK9nimjNNO_P5PiL6w kao i svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal i opremu / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 299 606.06 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 300
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

„Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, referentni broj poziva: KK.04.2.1.04. objavljenog dana 16. studenog 2017. godine.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno odredbama članka 256. ZJN-a 2016, kao uvjet sposobnosti gospodarskog subjekta, Naručitelj je u ovom postupku javne nabave odredio kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti), koji se odnose na:

24.1. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

24.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta koji se odnosi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Naručitelj je točkom 24.1. Dokumentacije o nabavi, kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta odredio minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, kao uvjet koji je vezan za predmet nabave i razmjeran je predmetu nabave.

Traženi uvjet Naručitelju daje sigurnost da je gospodarski subjekt sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti, potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U tu svrhu gospodarski subjekt obavezan je dokazati:

— upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, iz točke 24.1. Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt obavezan je u ponudi dostaviti ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Kao dostatan dokaz gospodarskog subjekta iz točke 24.1. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti, a gospodarski subjekt kao ažurirani popratni dokument sukladno točci 26. Dokumentacije o nabavi dostaviti:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 8 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Na adresi Naručitelja, u dvorani za sastanke, u zgradi Ravnateljstva, na 1. katu Opće bolnice Varaždin.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH sustava e-Žalba.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji odnosno naručitelju.

Kad je žalba upućena elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN-a RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN-a RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Obavijest o zaprimljenoj žalbi sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN-a RH dostava obavljena.

Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN-a RH važeća.

Stranka u žalbenom postupku može na način propisan posebnim zakonom ovlastiti drugu osobu(opunomoćenik) da u njezino ime i za njezin račun popunjava i podnosi podneske u elektroničkom obliku.

Format, veličina i podatkovna struktura podnesaka u elektroničkom obliku i njihovih privitaka moraju biti u skladu sa standardima koji su javno objavljeni na internetskim stranicama EOJN-a RH.

EOJN-a RH objavljuje na vlastitim internetskim stranicama potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informaciskog sustava, a osobito:

1.neophodne tehničke preduvjete (potrebna oprema i računalni programi)

2.podatke potrebne radi instalacije korisničke aplikacije, format, veličinu i podatkovnu strukturu podnesaka i njihovih privitaka, korištene protokole, informatičko sučelje, strukturu i postavke informacijskog sustava.

Stranka žalbenog postupka dužna je osigurati potrebne tehničke preduvjete i pridržavati se standarda i uputa iz članka 6. stavka 1. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi(„Narodne novine“broj 101/2017).

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu smatra nepravodobnom.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je sukladno navedenom propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/06/2019