Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 278915-2022

25/05/2022    S101

България-Гоце Делчев: Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

2022/S 101-278915

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Национален регистрационен номер: 000024745
Пощенски адрес: ул. ЦАРИЦА ЙОАННА №2
Град: гр.Гоце Делчев
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2900
Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Петкова
Електронна поща: margarita.dimitrova.krasteva@abv.bg
Телефон: +359 888006080
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.gotsedelchev.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14841
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/212756
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/212756
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и инсталация на преносими компютри и периферия“

II.1.2)Основен CPV код
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се доставка и инсталация (където е приложимо) на – 8 бр. преносими компютри, от които 6 бр. от Тип 1 и 2 бр. от Тип 2, 2 бр. мултифункционални устройства, 2 бр. раници за лаптоп и 2 бр. безжични мишки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 900.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

гр. Гоце Делчев

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка и инсталация (където е приложимо) на – 8 бр. преносими компютри , от които 6 бр. от Тип 1 и 2 бр. от Тип 2, 2 бр. мултифункционални устройства, 2 бр. раници за лаптоп и 2 бр. безжични мишки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставя изискване

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставя изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставя изискване

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/06/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При провеждане на процедурата се прилага чл. 104, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 61 от ППЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 101, ал.11 от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съобразно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/05/2022