Supplies - 278946-2022

Submission deadline has been amended by:  330261-2022
25/05/2022    S101

Poland-Dębica: Antiseptics and disinfectants

2022/S 101-278946

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Postal address: ul. Krakowska 91
Town: Dębica
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 39-200
Country: Poland
Contact person: Anna Królikowska
E-mail: anna.krolikowska@zoz-debica.pl
Telephone: +48 146808305
Fax: +48 146702849
Internet address(es):
Main address: www.zoz-debica.pl
Address of the buyer profile: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PRODUKTY LECZNICZE: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Reference number: ZP-PN-13/2022
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

PRODUKTY LECZNICZE: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

II.2.4)Description of the procurement:

PRODUKTY LECZNICZE: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH - poz. 1 - 4 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

CENA - 80%

OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY - 15%

TERMIN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW OD DATY ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA - 5%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w CZĘŚĆ XIII A - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ: PRODUKTY LECZNICZE: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/06/2022
Local time: 11:00
Place:

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Maj 2024r.

VI.3)Additional information:

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wstępnych konsultacji rynkowych)

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. /dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w Oświadczeniu: CZĘŚĆ XIV C – ZAŁ. NR 36 nie wskaże podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz danych umożliwiających dostęp do tych środków/

W przypadku, gdy przypada na w/w ponad 10 % wartości zamówienia - Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę, Dostawcę lub Podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, że oferowane produkty posiadają: Wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - CZĘŚĆ

I D SWZ

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ VII B SWZ

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w formie JEDZ.

INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 uPzp - CZĘŚĆ I C SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Hoża 76/78
Town: Warszawa
Postal code: 00-682
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeep zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu doniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022