Diensten - 278969-2014

Beknopt weergeven

14/08/2014    S155

België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2014/S 155-278969

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Woonhaven Antwerpen
Postadres: Jan Denucéstraat 23
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2020
Land: België
Contactpersoon: Dienst projecten
E-mail: projecten@woonhaven.be
Telefoon: +32 32136706
Fax: +32 32136790

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.woonhavenantwerpen.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.3)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling – aanstellen ontwerper renovatie Kielpark.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Antwerpen-Kiel.

NUTS-code BE211 Arr. Antwerpen

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het betreft een opdracht van diensten met als voorwerp het vooronderzoek, het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken van de renovatie en herwaardering van 3 torengebouwen met elk 96 sociale appartementen, gelegen aan het Kielpark 1 t/m 288, 2020 Antwerpen-Kiel.
Aanpalend aan de torengebouwen bevinden zich nog 2 half-ondergrondse parkeergarages: de renovatie van deze parkeergarages maakt eveneens deel uit van deze opdracht.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Zie bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen: Zie bestek.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere persoon(en) die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
Eventuele minimumeisen:
De indieners van een aanvraag tot deelneming hebben minstens het ontwerp, de studie en de realisatie (minstens voorlopig opgeleverd) van 1 renovatieproject uitgevoerd van een appartementencomplex van minstens 40 wooneenheden of gelijkwaardig. Zie bestek.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Lid van de Orde van Architecten.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. De architectuur, de functionaliteit en het gebruikscomfort m.b.t. de beoogde doelstellingen en de normen. Weging 55

2. De prijs – kwaliteit verhouding en de onderhoudsvriendelijkheid van voorgestelde oplossingen, materialen en technieken en de kwaliteit van de voorgestelde duurzame bouwtechnische concepten. Weging 40

3. De aanpak, de modaliteiten en de uitvoeringstermijnen van de ontwerpopdracht zoals ingevuld in het typecontract, de wisselwerking met het IWT-consortium. Weging 5

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Kielpark
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19.9.2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 0 EUR

Betalingstermijnen en -methode: Bestek gratis te verkrijgen door uw vraag te richten aan projecten@woonhaven.be

IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
22.9.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 22.9.2014 om 14:00 uur. Plaats van opening: Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12.8.2014