С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 279002-2021

04/06/2021    S107

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

2021/S 107-279002

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: инж. Теодора Гогова — заместник-кмет; Снежа Трендафилова — главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kostinbrod.bg/
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18937

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Драговищица, общ. Костинброд“

Референтен номер: ОП-2018-7
II.1.2)Основен CPV код
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Драговищица, общ. Костинброд“

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд с подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица — ф90 и ф125 — I етап (гл. клон III, клонове 22, 30, 33 (участък о.т. 111—о.т. 116) и клон 34) — 1 188 л.м,

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч — ф90 и ф125 — 20 504 л.м — I етап,

— реконструкция на помпена станция „Хаджия“, гл. клонове I, II, III, клонове 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клонове 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клонове 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клонове 65, 67, 68, 69 (участък о.т. 22—о.т. 21), клонове 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клонове 76, 77, 78 (участък о.т. 117—о.т. 118), клонове 79, 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клонове 82, 84, 85, 9.

Общ обхват — 21,69 км.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 540
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

№ 23/07/2/0/00458 от 4.07.2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 100
Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Драговищица, общ. Костинброд“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
05/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „В и К Костинброд 2018“
Национален регистрационен номер: 177367921
Пощенски адрес: ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 887523185
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202656674
Пощенски адрес: ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 887523185
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „КИД Плюс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200833802
Пощенски адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 10 Д
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин / Vidin
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: kid_mail@abv.bg
Телефон: +359 94600195
Факс: +359 94600195
Интернет адрес: http://www.kid-bg.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „РТ Проджект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 205271776
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Даскал Никита“ № 2, вх. Б, ап. 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Електронна поща: rt.project@mail.bg
Телефон: +359 888766379
Факс: +359 888766379
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 5 474 164.13 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00458 от 4.07.2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селките райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Участници:

1. „ВДХ“ АД, ЕИК: 119081953, гр. София 1606, ул. „Шандор Петьофи“ № 13-15, тел. +359 2 9809885;

2. „Райкомерс Конструкшън“ EАД, ЕИК: 131458468, гр. София, пк 1359; р-н „Люлин“; бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, тел.: +359 2 9251444;

3. „В и К Костинброд 2018“ ДЗЗД с Булстат: 177367921, гр. София, партньори:

3.1. „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД, ЕИК: 202656674;

3.2. „КИД Плюс“ ЕООД, ЕИК: 200833802;

3.3. „РТ Проджект“ ЕООД, ЕИК: 205271776;

4. „Николов Кънстракшън“ EООД, ЕИК: 202745799, гр. София, ул. „Лавеле“ № 8, ет. 4, ап. 6, тел. +359 899288945, електронна поща: nikolov_construction@abv.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването от лицата по чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Юрисконсулти при общинска администрация Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/18937
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд с подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица — ф90 и ф125 — I етап (гл. клон III, клонове 22, 30, 33 (участък о.т. 111—о.т. 116) и клон 34) — 1 188 л.м,

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч — ф90 и ф125 — 20 504 л.м — I етап,

— реконструкция на помпена станция „Хаджия“, гл. клонове I, II, III, клонове 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клонове 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клонове 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клонове 65, 67, 68, 69 (участък о.т. 22—о.т. 21), клонове 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клонове 76, 77, 78 (участък о.т. 117—о.т. 118), клонове 79, 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клонове 82, 84, 85, 9.

Общ обхват — 21,69 км.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 540
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 463 810.40 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „В и К Костинброд“ 2018
Национален регистрационен номер: 177367921
Пощенски адрес: ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 887523185
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: УФФ (Уайтфийлд Финанс) ЕООД
Национален регистрационен номер: 202656674
Пощенски адрес: ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 887523185
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „КИД Плюс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200833802
Пощенски адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 10 Д
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин / Vidin
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: kid_mail@abv.bg
Телефон: +359 94600195
Факс: +359 94600195
Интернет адрес: http://www.kid-bg.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „РТ Проджект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 205271776
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Даскал Никита“ № 2, вх. Б, ап. 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Електронна поща: rt.project@mail.bg
Телефон: +359 888766379
Факс: +359 888766379
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Намалява се стойността на поръчката. Приема се актуализация на КСС с приложение № 1 с непредвидени разходи. Прилага се обяснителна записка за настъпилите изменения по време на строителството (ОБОСНОВКА), подписана от всички участници в строителния процес: възложителя, консултанта, упражняващ строителен надзор, проектанта, упражняващ авторски надзор, и изпълнителя, неразделна част от споразумение от 27.05.2021 г. и договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Със споразумение от 27.05.2021 г. по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се допуска актуализация в КСС поради настъпили обстоятелства, които при полагана дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди: възникнала е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия, определени в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение в договора и липса на ползи за изпълнителя и без да се променя изпълнителят. След съвместна проверка на проектната строителна документация и на място се констатираха промени в съществуващото положение на терен, настъпили за периода от разработване на проекта до започване на строителството, от представители на всички страни в процеса: възложител, независим строителен надзор, проектанта, упражняващ авторски надзор, и изпълнителя, в процедура по ЗУТ, актуализираха проектните несъответствия в КСС за приключване строителството.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 474 164.13 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 463 810.40 BGN