Supplies - 279055-2022

25/05/2022    S101

Romania-Caracal: Protective gear

2022/S 101-279055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
National registration number: 4395086
Postal address: Strada: PLEVNEI, nr. 36
Town: Caracal
NUTS code: RO414 Olt
Postal code: 235200
Country: Romania
Contact person: Ionescu Mihaela
E-mail: spitalseap@gmail.com
Telephone: +40 249512884
Fax: +40 249512373
Internet address(es):
Main address: https://www.smcaracal.webs.com
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144783
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPITAL MUNICIPAL
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente de protecție pentru Spitalul Municipal Caracal – suport Covid-19, în cadrul proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Municipal Caracal”, cod SMIS 141035

Reference number: 4395086_2022_PAAPD1358969
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de echipamente de protectie pentru Spitalul Municipal Caracal - suport Covid-19, in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Municipal Caracal ”, Cod SMIS 141035, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Conform sumelor extrase din ”Cererea de Finantare” și ținând seama de valoarea produselor achiziționate anterior, valoarea totală estimată a echipamentelor de protecție ce fac obiectul procedurii de atribuire este de 948.460,29 lei, fără TVA.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate cu respectarea termenului stabilit la sectiunea I.3 din fisa de date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 948 460.29 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO414 Olt
Main site or place of performance:

Municipiul Caracal

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele ce fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit sunt:

1. Mască FFP3 cu valvă = 1.900 buc

2. Halat chirurgical steril = 2.000 buc

3. Halat consultație impermeabil = 56.100 buc

4. Botoși tip cizmă = 14.000 buc

5. Bonetă tip astronaut / tip cagulă = 4.600 buc

6. Șorț plastic = 16.100 buc

7. Ochelari de protecție = 900 buc,

in conformitate cu caracteristicile si specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Municipal Caracal ”, Cod SMIS 141035

II.2.14)Additional information

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Axa Prioritara - Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Operatiunea - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1 Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire, cu informatiile aferente situatiei sale.

Cerinta nr. 2 Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166(2) din acelasi act normativ. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale.

Cerinta nr. 3 Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv • cazierul fiscal al operatorului economic • alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. Operatorul economic (lider, asociat , tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare, in formularul DUAE din documentatia de atribuire, cu informatiile aferente situatiei sale.

Cerinta nr. 4 Declaratie privind neîncadrarea in situatii de conflict de interese conf. art. 59-60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale. Odata cu DUAE, va fi prezentata declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, de catre toti participantii la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant). Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare dintre persoanele cu functie de decizie, din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica: Dr. Radu Dumitru Liviu – Manager, Dr. Ionescu Mihaela - Director medical, Ec. Iordache Marian Daniel - Director financiar-contabil, As. Princ. Stefanescu Diana - Director de ingrijiri medicale, Ec. Sulger Dumitru - Sef Serviciu A.T.A.P.C.A., Medic Specialist Petcu Manuela Eugenia, Cons. juridic Pătru Monica Luminita. Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si subcontractant. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, operatorii economici participanti la procedura vor depune DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in cadrul ofertelor, in locul documentelor solicitate, in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art.164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea, prin raportare la motivele de excludere. - Alte documente edificatoare dupa caz. DUAE poate fi accesat in SEAP, in sectiunea dedicata procedurii de atribuire, unde operatorii economici vor completa documentul care constituie parte a ofertei lor. Documentul DUAE va fi completat de fiecare membru al asocierii, inclusiv terti sustinatori si/sau subcontractanti.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. (Din acordul de subcontractare, trebuie sa reiasa clar activitatile pentru care va fi responsabil subcontractantul, precum si procentul din valoarea contractului care ii va reveni acestuia). În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru asociati, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Nota: In cazul ofertantilor persoane juridice straine, acestia vor putea prezenta, in sustinerea informatiilor indicate in cadrul DUAE, documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții vor face dovada experienţei similare, în conformitate cu prevederile art. 179, lit. b din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici vor prezenta lista principalelor livrari de produse similare celor ce fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin produse similare se intelege echipamente de protecție medico-sanitare. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani (pâna la data limita de depunere a ofertelor), a furnizat (si, in urma furnizarii, au fost receptionate) la nivelul unuia sau a mai multor contracte, produse similare celor ce fac obiectului contractului, în valoare/valoare cumulata de cel putin 900.000,00 lei fără TVA. Se permite prezentarea documentelor ce atesta indeplinirea cerintei, in copie legalizata/copie stampilata, cu mentiunea conform cu originalul. În cazul în care contractele sunt încheiate în alte monede decât leul, pentru echivalenta, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul semnarii contractului respectiv. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Proportia de subcontractareOfertantii vor prezenta subcontractantii utilizati, precum si activitatile ce vor fi efectuate de acestia: se vor prezenta subcontractantii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare.În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate, cu privire la subcontractanti.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta, in conformitate cu art. 150 din HG 395/2016, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre subcontractanti, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 59-60, 164, 165 si 167, în legatura cu subcontractantii propusi.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Doar ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele doveditoare, in vederea sustinerii experientei similare, la solicitarea autoritatii contractante.La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care operatorul economic a fost responsabil.Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:- copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandari;- procese-verbale de receptie;- certificari de buna executie;- documente constatatoare.

Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati) cu informatiile aferente situatiei lor. Doar ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele doveditoare, la solicitarea autoritatii contractante.Odata cu DUAE, se va depune acordul de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se va accesa si completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la Sectiunea „Solicitari de clarificare/intrebari/ comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, in vederea asigurarii principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor in cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita mai sus. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “„Solicitari de clarificare/intrebari/ comunicari” din detaliul procedurii de atribuire). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP , în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu completările și modificările ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022