Supplies - 279114-2018

29/06/2018    S123

Polska-Kraków: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 123-279114

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 2, pok. 128
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-084
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 128
E-mail: przetargi@up.krakow.pl
Tel.: +48 126626424
Faks: +48 126372243
Adresy internetowe:
Główny adres: www.up.krakow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z podziałem na zadania

Numer referencyjny: 7/PN/TG/2018
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2 zadaniach:

Zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. Przez część na jaką można złożyć oddzielną ofertę należy rozumieć zadanie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 315 091.57 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego - Kraków, Poręba Wielka, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena waga - waga - 90

Termin zapłaty - waga - 10

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego - Kraków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena waga - waga - 90

Termin zapłaty - waga - 10

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-164119
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 120378027
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 683 302.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 957 276.27 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 120378027
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 493 933.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 660 286.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2018