Supplies - 279138-2022

25/05/2022    S101

Bulgaria-Elin Pelin: Electricity

2022/S 101-279138

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO "ELIN PELIN"
National registration number: 2016275060367
Postal address: pl. NEZAVISIMOST No..12
Town: gr.Elin Pelin
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 2100
Country: Bulgaria
Contact person: NIKOLAY STOYANOV GADZHANOV
E-mail: dlelin_pelin@abv.bg
Telephone: +359 888613674
Internet address(es):
Main address: https://dgs-elin-pelin.uzdp.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5563
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/212773
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/212773
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Териториално поделение на "Югозападно държавно предприятие" ДП
I.5)Main activity
Other activity: Дейности по закона за горите

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Елин Пелин" за срок от 36 месеца

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Елин Пелин" за срок от 36 месеца и избор на координатор на стандартна балансираща група за два обекта на ТП "ДГС Елин Пелин"  - административна сграда и сграда в горски разсадник.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Административна сграда на адрес: гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" №12 и сграда в местност "Азмака" в землището на гр. Елин Пелин.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група съгласно (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай на необходимост, в периода на действие на договора, Възложителят може да включи нови обекти към предмета на договора, за които ще заплаща консумираното количество електроенергия по договорената с изпълнителя цена.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група”, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

Изискванията по т. 1.1 - 1.3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство – чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във вр. с ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

За обезпечаване изпълнението на договора изпълнителят е необходимо да представи гаранция.

Гаранцията е в размер на 3 на сто от максималната прогнозна стойност на договора без ДДС.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/06/2022
Local time: 10:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

м. юни 2023 г.

VI.3)Additional information:

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Точка 1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП:

2.1. Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основанието по т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

2.2. Лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.

3. Освен на основанията по чл. 54 и посочените обстоятелства по чл. 55, възложителят отстранява участник в случаите по чл. 107 от ЗОП;

4. Други основания за отстраняване, базирани на националното законодателство.

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици нямат право да участват в процедурата - пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП– срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 от ЗОП– срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП– срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. публикуването на:

а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 от ЗОП;

б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12 от ЗОП;

6. връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. връчването на решението за:

а) определяне на изпълнител;

б) класиране на участниците в конкурса за проект;

в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;

г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;

д) прекратяване на процедурата;

е) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или динамична система за покупки;

ж) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2;

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Internet address: www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022