The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 279138-2022

25/05/2022    S101

България-Елин Пелин: Електрическа енергия

2022/S 101-279138

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЕЛИН ПЕЛИН"
Национален регистрационен номер: 2016275060367
Пощенски адрес: пл. НЕЗАВИСИМОСТ №.12
Град: гр.Елин Пелин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2100
Държава: България
Лице за контакт: NIKOLAY STOYANOV GADZHANOV
Електронна поща: dlelin_pelin@abv.bg
Телефон: +359 888613674
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgs-elin-pelin.uzdp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5563
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/212773
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/212773
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Териториално поделение на "Югозападно държавно предприятие" ДП
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Елин Пелин" за срок от 36 месеца

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Елин Пелин" за срок от 36 месеца и избор на координатор на стандартна балансираща група за два обекта на ТП "ДГС Елин Пелин"  - административна сграда и сграда в горски разсадник.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на адрес: гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" №12 и сграда в местност "Азмака" в землището на гр. Елин Пелин.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група съгласно (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В случай на необходимост, в периода на действие на договора, Възложителят може да включи нови обекти към предмета на договора, за които ще заплаща консумираното количество електроенергия по договорената с изпълнителя цена.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група”, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

Изискванията по т. 1.1 - 1.3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство – чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във вр. с ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За обезпечаване изпълнението на договора изпълнителят е необходимо да представи гаранция.

Гаранцията е в размер на 3 на сто от максималната прогнозна стойност на договора без ДДС.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/06/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. юни 2023 г.

VI.3)Допълнителна информация:

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Точка 1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП:

2.1. Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основанието по т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

2.2. Лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.

3. Освен на основанията по чл. 54 и посочените обстоятелства по чл. 55, възложителят отстранява участник в случаите по чл. 107 от ЗОП;

4. Други основания за отстраняване, базирани на националното законодателство.

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици нямат право да участват в процедурата - пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП– срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 от ЗОП– срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП– срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. публикуването на:

а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 от ЗОП;

б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12 от ЗОП;

6. връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. връчването на решението за:

а) определяне на изпълнител;

б) класиране на участниците в конкурса за проект;

в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;

г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;

д) прекратяване на процедурата;

е) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или динамична система за покупки;

ж) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2;

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/05/2022