Supplies - 279150-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Enschede: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 101-279150

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Nationaal identificatienummer: 152048797
Postadres: Moutlaan 31
Plaats: ENSCHEDE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7523MC
Land: Nederland
Contactpersoon: Chris Sanderman
E-mail: bs@skoe.nl
Telefoon: +31 534349400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.skoe.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e8756fb1ee85161a83452dfe8306d38c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e8756fb1ee85161a83452dfe8306d38c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare Europese aanbesteding IT-hardware

Referentienummer: 357640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichtingen KOE en OPOA wensen met deze aanbesteding een leverancier te contracteren voor hun eigen perceel en met een Raamovereenkomst de levering voor de levering van laptops, tablets en chromebooks tegen de economische meest voordelige inschrijving te verkrijgen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: KOE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL213 Twente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enschede (Perceel 1) en Almelo (Perceel 2)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor meer informatie over de omvang van de opdracht wordt verwezen naar de Uitnodiging tot Inschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit: beantwoording casevragen / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prijs: totaalprijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende Dienst heeft de eenzijdige optie om de Raamovereenkomst drie (3) keer te verlengen met een periode van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Raamovereenkomst bevat opties tot verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor meer informatie over de geplande data wordt verwezen naar de Uitnodiging tot Inschrijving.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: OPOA

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL213 Twente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enschede (Perceel 1) en Almelo (Perceel 2)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor meer informatie over de omvang van de opdracht wordt verwezen naar de Uitnodiging tot Inschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit: beantwoording casevragen / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prijs: totaalprijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende Dienst heeft de eenzijdige optie om de Raamovereenkomst drie (3) keer te verlengen met een periode van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Raamovereenkomst bevat opties tot verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor meer informatie over de data per perceel wordt verwezen naar de Uitnodiging tot Inschrijving.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Eis: Inschrijving in het Beroeps- en Handelsregister,

- Eis: Uniform Europees Aanbestedingsdocument: persoonlijke situatie ondernemer (uitsluitingsgronden)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Eis: Gestanddoening beantwoording vragen,

- Eis: Gestanddoening kerncompetenties,

- Eis: Kwaliteitsborgingsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Looptijd van de Raamovereenkomst is gesteld op 24 maanden met de eenzijdige optie van de Aanbestedende Dienst deze drie maal te verlengen met een periode van 12 maanden.

De Raamovereenkomst is daarmee en jaar langer dan gebruikelijk. KOE en OPOA wensen een jaar extra toe te voegen aan de Raamovereenkomst vanwege dat de Devices uit de eerste grote batchbestelling een afschrijvingstermijn kennen van 5 jaar. Daarnaast is een Raamovereenkomst voor IT-hardware van vijf jaar niet ongebruikelijk in de branche.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel Locatie Almelo
Postadres: Egbert Gorterstraat 5
Plaats: Almelo
Postcode: 7607GB
Land: Nederland
E-mail: handelsrol.rb-ove.almelo@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbank-Overijssel
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022