Leveringen - 279266-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Almkerk: Telecommunicatiebenodigdheden

2022/S 101-279266

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Altena
Nationaal identificatienummer: 521886770
Postadres: Sportlaan 170
Plaats: Almkerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4286 ET
Land: Nederland
Contactpersoon: Judy Hornschuh
E-mail: j.hornschuh@gemeenteAltena.nl
Telefoon: +31 183516100
Fax: +31 183660397
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeenteAltena.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/52e1b42bd2fc1c6538578898d6e271b5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/52e1b42bd2fc1c6538578898d6e271b5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Altena Connect

Referentienummer: 2020-031287/siw009338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Altena was deelnemer aan de VNG-aanbesteding GT Connect. Echter hiervan is de implementatie volledig gestopt, nadat de VNG de overeenkomst heeft opgezegd. Aanbestedend dienst beraadt zich nu over het vervolg en wil haar telefonieconcept, maar ook aanhangende onderdelen die direct te maken hebben met de telefonische dienstverlening, toekomstbestendig maken. Hiervoor is de aan

Gemeente Altena beraadt zich nu over het vervolg en wil haar telefonieconcept, maar ook aanhangende onderdelen die direct te maken hebben met de telefonische dienstverlening, toekomstbestendig maken.

De gemeente Altena gebruikt de inventarisatiefase voor het onderzoeken van de markt en dan met name ook het peilen van de belangstelling vanuit lokale en/of regionale leveranciers. Dit doen we door, door middel van een vooraankondiging een eerste analyse te doen van de mogelijke toeleveranciers op het gebied van telefonie, die voldoen aan een aantal minimale eisen. Deze eisen staan in bijgaande document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000 Telecommunicatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Altena

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wensen / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak dienstverlening / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Implementatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Demo met casus / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Deelneming aan criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betalingen belastingen of premies,

- Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Ernstige beroepsfout,

- Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

- Prestaties uit het verleden,

- Valse verklaringen,

- Onrechtmatige beinvloeding,

- Geschiktheidseis inzake beroepsbevoegdheid,

- Vervalsing mededinging

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 003-004328
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:20

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Judy Hornschuh
Plaats: Almkerk
Land: Nederland
E-mail: j.hornschuh@gemeentealtena.nl
Internetadres: http://www.gemeentealtena.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022