Supplies - 279270-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Afvalbakken

2022/S 101-279270

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Utrecht
Nationaal identificatienummer: 30147272
Postadres: Heidelberglaan 8Utrecht
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Laura Verdaasdonk
E-mail: l.e.s.verdaasdonk@uu.nl
Telefoon: +31 653961157
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uu.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199350
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199350
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afvalinzamelingsmiddelen

Referentienummer: 21/700.704/001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39224340 Afvalbakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Universiteit Utrecht heeft behoefte aan een leverancier voor het leveren en plaatsen van afvalinzamelingsmiddelen in haar gebouwen. Wij zoeken één partij die dit kan. Bent u die partij? Dan nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven op deze aanbesteding.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224340 Afvalbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Universiteit Utrecht heeft behoefte aan een leverancier voor het leveren en plaatsen van afvalinzamelingsmiddelen in haar gebouwen. Wij zoeken één partij die dit kan. Bent u die partij? Dan nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven op deze aanbesteding.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 500
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 200
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 01/11/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

mogelijke verlenging van tweemaal één (1) Jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie offerteaanvraag

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie offerteaanvraag

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie offerteaanvraag

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank midden nederland
Plaats: utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022