Supplies - 279284-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Veendam: Software en informatiesystemen

2022/S 101-279284

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Hunze en Aa's
Nationaal identificatienummer: 01173230
Postadres: Aquapark 5
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9641 PJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Reichenfeld
E-mail: m.reichenfeld@hunzeenaas.nl
Telefoon: +31 598693205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hunzeenaas.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264861
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331618&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331618&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging Financieel Systeem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering, implementatie en onderhoud van een transactioneel systeem voor een professionele, projectgerichte en budget gestuurde organisatie aangevuld met ondersteuning van de P&C processen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 825 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48217000 Transactionele verwerkingssoftware
48219300 Administratieve software
48331000 Software voor projectmanagement
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48410000 Software voor investeringsmanagement en belastingaangifte
48411000 Software voor investeringsmanagement
48412000 Software voor belastingaangifte
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
48441000 Software voor financiële analyse
48442000 Software voor financiële systemen
48443000 Boekhoudsoftware
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning)
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
48482000 Business-intelligence software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering, implementatie en onderhoud van een transactioneel systeem voor een professionele, projectgerichte en budget gestuurde organisatie aangevuld met ondersteuning van de P&C processen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 825 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/03/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De beoogde ingangsdatum van de implementatie is 1 november 2022. De overeenkomst met betrekking tot het onderhoud gaat in op het moment van de juridische levering van de software (uiterlijk 31 Maart 2024) en heeft een initiële looptijd van 4 jaar (48 maanden), met de optie om de overeenkomst telkens voor 1 jaar stilzwijgend te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Onder implementatiekosten is een verrekenbare stelpost opgenomen van € 50.000 voor de interfaces. Tot op heden is niet exact bekend met welke software een interface tot stand moet komen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de optie tot het laten opleveren van interfaces te lichten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijving in het beroeps- of handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/07/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/01/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/07/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Veendam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: De bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland te Groningen
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022