Services - 279291-2017

19/07/2017    S136    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Горна Оряховица: Услуги, свързани със строителството

2017/S 136-279291

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Горна Оряховица
000133673
пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Горна Оряховица
5100
България
Лице за контакт: Зорница Тананеева-младши експерт Обществени поръчки
Телефон: +359 61860874
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Факс: +359 61860203
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.g-oryahovica.org/

Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5741---------bg16rfop001-1027-0005-c01--.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5741---------bg16rfop001-1027-0005-c01--.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и осъществяване на надзор в строителството в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01.

II.1.2)Основен CPV код
71500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция № 1:

Предметът на поръчката включва изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите до издаване на разрешение за строеж при изпълнението на инжинеринг за обект „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Обособена позиция № 2:

Предметът на поръчката е упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи при изпълнението на инжнеринг за обект „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр .Горна Оряховица“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 750.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на Дирекция „Социално подпомагане“ - Горна Оряховица, находяща се на адрес — гр. Горна Оряховица, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите до издаване на разрешение за строеж при изпълнението на инжнеринг за обект „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица" в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 “Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

Неразделна част от настоящото обявление и документацията е Техническата спецификации за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на оценка за съответствието на проект / Тежест: 4т.
Цена - Тежест: 60 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Осъществяване на надзор в строителството“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на Дирекция „Социално подпомагане“ - Горна Оряховица, находяща се на адрес — гр. Горна Оряховица ,ул. „Патриарх Евтимий“ № 5.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи при изпълнението на инжнеринг за обект „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Неразделна част от настоящото обявление и документацията е Техническата спецификации за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т „Срок за изготвяне на окончателен доклад“ / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават Лиценз за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издаден от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството заедно със Списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по трудови или граждански договори.

За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците следва да посочат в ЕЕДОП публичен безплатен регистър, от който да се проверят обстоятелствата или да представят в офертата си копие от удостоверение за вписване в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Обекта е I група IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, „б“ от „Закона за устройство на територията“ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от „Наредба №1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителя не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция от настоящата поръчка, най-много за последните 3 г. от датата на подаване на оферта;

* под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена поръчка ще се приема изпълнение на услуги по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, в

зависимост за позицията, за която участник подава оферта.

2. Участниците следва да разполагат с минимално посочения от Възложителя състав от технически лица с определена професионална компетентност за изпълнение на дейностите, включени или не в структурата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците попълват в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор, като посочват идентично или сходно изпълнение за съответната обособена позиция от настоящата поръчка. Участниците представят минимум едно доказателство за добро изпълнение, посочено в ЕЕДОП, предмет на съответната обособена позиция от настоящата поръчка.

2. Участниците попълват в ЕЕДОП, като посочват конкретни лица, с необходимата професионална квалификация и компетентност за съответните части, както следва:

— архитектурна — да има придобита квалификационна степен „магистър“ със специалност „Архитектура“ или еквивалентна;

— конструктивна — да има придобита квалификационна степен „магистър“ със специалност „Инженер Конструктор“ или еквивалентна;

— електрическа — да има придобита квалификационна степен „магистър“ със специалност „Електроинженер“ или еквивалентна;

— отопление и вентилация, част газификация и част енергийна ефективност — да имат придобита квалификационна степен „магистър“ със специалност „Инженер ОВ“ или еквивалентна;

— пожарна и аварийна безопасност (ПАВ) — да имат придобита квалификационна степен „магистър“ със специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или еквивалентна;

— план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) — да притежава сертификат/лиценз или еквивалентен документ за упражняване на дейност по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

— план за безопасност и здраве (ПБЗ) — да притежава съответния документ за упражняване на дейността или еквивалент;

Забележка: Участниците могат да предлагат лице, по съответната част, което може да съвместява повече от 1 длъжност в 1 обособена позиция, в случай, че отговаря на изискванията за нея.

Забележка: Участник, който подава оферта и за двете обособени позиции, не е необходимо да декларира екип от експерти и за двете позиции.

В случай, че участник използва капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя отделно за тях.

Забележка: Избраният за изпълнител, при сключване на договора представя документи удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на посочените в ЕЕДОП лица, валидна застраховка за Професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/08/2017
Местно време: 11:00
Място:

Зала 114 на Община Горна Оряховица.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, които представят изрично за настоящата процедура пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. В настоящата процедура Възложителят определя гаранция за изпълнение на доставката от 5% от стойността на договора без ДДС. Информация за вида на гаранцията, както и нейното освобождаване или усвояване може да се получи от Документацията в процедурата и в проекта на договор, намиращи се на Профила на купувача на посочения линк в настоящото обявление.

2. Участници се отстраняват от участие в настоящата процедура на основание чл. 54, чл. 55, чл. 107 от Закона за обществените поръчки, както и в предвидените в документацията от Възложителя случаи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/07/2017