Diensten - 279293-2020

Submission deadline has been amended by:  399306-2020
16/06/2020    S115

Nederland-Made: Onderhoud van straatverlichting

2020/S 115-279293

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Drimmelen
Nationaal identificatienummer: 491599116
Postadres: Park 1
Plaats: Made
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4920 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Carla Huigen
E-mail: c.huigen@inkoopwestbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drimmelen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/41dc2a2af23e6652e7c553204b84030c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/41dc2a2af23e6652e7c553204b84030c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud openbare verlichting

Referentienummer: SIW007455 / 20ZD02917
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat onder andere het uitvoeren van regulier onderhoud, het opheffen van storingen en defecten, het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst, het schoonmaken van armaturen, het vervangen van lampen, masten en armaturen, herstellen van schades

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL411.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het areaal is circa 6 350 lichtobjecten. Het aantal schadegevallen per jaar bedraagt circa zeventig gevallen en het aantal storingen per jaar circa 850.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kent een tweezijdige optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de raamovereenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities voortzetten. Uiterlijk negen maanden voor de ingang van de betreffende verlengingstermijn geven partijen schriftelijk aan of de wens bestaat de raamovereenkomst met een jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Corruptie,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Fraude,

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Betalingen belastingen of premies,

— Beroepsbevoegdheid,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— ISO 9001 of gelijkwaardig,

— VCA of gelijkwaardig,

— CO2 prestatieladder,

— Erkenningsregeling netbeheerder,

— Kerncompetentie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De raamovereenkomst heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar met een mogelijkheid om twee (2) maal met één (1) jaar te verlengen. De te sluiten overeenkomst kent voor de opdrachtgever en opdrachtnemer een tweezijdige optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De optie houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer de raamovereenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities kunnen voortzetten. Uiterlijk negen (9) maanden voor de ingang van de betreffende verlengingstermijn geven partijen schriftelijk aan of de wens bestaat de raamovereenkomst met een jaar te verlengen. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de vaste periode, tenzij gebruik gemaakt wordt van de verlengingsoptie(s) van maximaal twee maal één jaar. De raamovereenkomst eindigt dan van rechtswege ná afloop van de betreffende verlenging.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Houders van de aanbestedingsstukken hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen over de aanbestedingstukken en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 29.6.2020 10:00.

Via de vragenmodule van TenderNed. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen, vragen kunnen doorlopend gesteld worden.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt/maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op vrijdag 3.7.2020 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie.

Bij het publiceren van de Nota van Inlichtingen op TenderNed zullen bijlagen N Kortingen en P Verklaring referentie in een bewerkbaar format ter beschikking gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-zeeland-west-brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2020