Доставки - 279300-2019

17/06/2019    S114

България-София: Компютърно оборудване

2019/S 114-279300

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Дилян Атанасов, главен експерт в дирекция ИОТ
Електронна поща: dilyan.atanasov@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-186
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютърни конфигурации, принтери и копирни машини.

II.1.2)Основен CPV код
30230000 Компютърно оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на компютърни конфигурации, принтери и копирни машини по обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя“,

— обособена позиция 2 „Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 380 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000 Компютърно оборудване
30231310 Плоски дисплеи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя.

Доставка на 175 броя персонални компютри.

Доставка на 175 броя дисплея.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 230 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
30232110 Лазерни принтери
30121100 Фотокопирни машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Доставка на 60 броя черно-бели монохромни принтера.

Доставка на 50 броя цифрови копирни машини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя условия.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя условия.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя условия.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, последните 3 години от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ изпълнените доставки с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват за извършената доставка.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството.

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

Под „доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира:

— за обособена позиция 1 — доставка на минимум 50 броя компютри,

— за обособена позиция 2 — доставка на минимум 50 броя принтери и/или копирни машини.

2. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен (с обхват доставка и сервизно обслужване на хардуер).

Важи за всички обособени позиции.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума; или

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/07/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 20/10/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/07/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2019