Доставки - 279354-2015

Компактен изглед

07/08/2015    S151

България-София: Оборудване за контрол на пътното движение

2015/S 151-279354

Обявление за възложена поръчка – специални сектори

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Център за градска мобилност“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 202218735
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 84
Град: София
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: „Център за градска мобилност“ ЕАД
На вниманието на: Веселин Тодоров, Лъчезар Пеков, Розалина Богатинова
Адрес за електронна поща: office@sofiatraffic.bg
Телефон: +359 29236460 / 28015273 / 29236202
Факс: +359 28319071

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiatraffic.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/p/1

I.2)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. София.

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Поръчката включва:
1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща:
— Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт;
— Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата;
— Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София — оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика);
— Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност“ ЕАД и транспортните оператори за работа със системата.
3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж,
изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата;
4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора;
5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата;
6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34923000 Оборудване за контрол на пътното движение, 48800000 Информационни системи и сървъри, 35711000 Системи за управление, контрол и комуникация, 48000000 Софтуерни пакети и информационни системи, 48810000 Информационни системи

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 967 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 118-211017 от 21.6.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: ДЗОП-9
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
19.6.2015
V.1.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.1.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Инфосистемс Ейджънси“ ДЗЗД, ЕИК 176891294
Пощенски адрес: бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център
Град: София
Пощенски код: 1407
Държава: България
Адрес за електронна поща: m.haylezov@infosys.bg
Телефон: +359 896823007
Интернет адрес: www.infosys.bg

V.1.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 2 000 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 1 967 000 BGN
Без да се включва ДДС
V.1.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
V.1.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
5.8.2015