Supplies - 279354-2021

04/06/2021    S107

Poland-Łódź: Surgical gloves

2021/S 107-279354

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postal address: ul. Rzgowska 281/289
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-338
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Sońta
E-mail: agnieszka.sonta@iczmp.edu.pl
Telephone: +48 422711754
Fax: +48 422711750
Internet address(es):
Main address: http://www.iczmp.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postal address: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-338
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Sońta
E-mail: agnieszka.sonta@iczmp.edu.pl
Telephone: +48 422711754
Fax: +48 422711750
Internet address(es):
Main address: www.iczmp.edu.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/40/2021 – Dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”

Reference number: ZP/40/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 1 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe II

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/07/2021
Local time: 10:30
Place:

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,

Pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15, ul. Rzgowska 281/289,

93-338 Łódź, za pośrednictwem platformy zakupowej

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

12 miesięcy

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. Podstawy wykluczenia:

Art. 108 ust. 1 pkt 1–6 Pzp

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 127 ust. 1, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 124 ust. 1 Pzp:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia

z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

7. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2021