Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 279460-2019

Submission deadline has been amended by:  426314-2019
17/06/2019    S114

Nederland-Amstelveen: Servers

2019/S 114-279460

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sociale Verzekeringsbank
Nationaal identificatienummer: 281871642
Postadres: Van Heuven Goedhartlaan 1
Plaats: Amstelveen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1181 KJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Ben van den Oetelaar
E-mail: inkoop@svb.nl
Telefoon: +31 651424658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.svb.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd94e065762b165d8ec8481639b9f307
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd94e065762b165d8ec8481639b9f307
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Uitvoering volksverzekeringen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding instandhouding rekencentrumhardware SVB

Referentienummer: 2019077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanleiding voor deze Europese aanbesteding is de afloop van de huidige overeenkomst voor de levering en het onderhoud van rekencentrumhardware. De nieuw te sluiten raamovereenkomst met één (1) leverancier voor de levering en het onderhoud van rekencentrumhardware heeft primair als doel de instandhouding van de huidige installed base. Levering is daarbij van belang met het oog op de vervanging van de hardware die het einde van de lifecycle heeft bereikt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50312100 Onderhoud en reparatie van mainframecomputers
48821000 Netwerkservers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De verwachte waarde van de opdracht op basis van vier (4) contractjaren bedraagt: 7 000 000 EUR. Aan deze verwachte opdrachtwaarde kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor de eigen datacentra van de SVB is sprake van een afbouwscenario, waardoor een kortere contractlooptijd mogelijk is. Voor verdere uitleg hieromtrent verwijs ik u naar het beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Inpasbaarheid / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Levering / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Speciale diensten zoals het repareren van servers die niet meer door de fabrikant kunnen worden gerepareerd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— (Facultatieve) uitsluitingsgronden/geschiktheidseisen/Programma van Eisen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtbankamsterdam.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2019