Usługi - 279520-2020

16/06/2020    S115

Polska-Elbląg: Usługi dekoracji wnętrz

2020/S 115-279520

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina – Miasto Elbląg
Krajowy numer identyfikacyjny: 170747715
Adres pocztowy: ul. Łączności 1
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dudzik
E-mail: dzp@umelblag.pl
Tel.: +48 552393174
Faks: +48 552393334

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umelblag.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: administracja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – Etap I”

Numer referencyjny: DZP.271.24.2020.AD
II.1.2)Główny kod CPV
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – Etap I” obejmującej adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia i jego montaż w celu ekspozycji zabytkowych zbiorów Biblioteki Elbląskiej.

Zamawiający informuje, że projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 740 713.44 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
92312000 Usługi artystyczne
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32420000 Urządzenia sieciowe
39154000 Sprzęt wystawowy
45212310 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” obejmującej adaptację pomieszczeń piwnicznych zabytkowego budynku Biblioteki Elbląskiej oraz zakup wyposażenia i jego montaż w celu ekspozycji zbiorów, w tym:

a) prace budowlane i montażowe;

b) zabudowy wystawowe i ekspozycyjne;

c) elementy wyposażenia wnętrz;

d) wykonanie scenariusza szczegółowego wystawy;

e) instalacje elektryczne;

f) oświetlenie ekspozycyjne;

g) instalacje teletechniczne;

h) dostawy technologii i urządzeń multimedialnych.

Szczegółowy zakres został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opracowanych przez firmę: Signum Project Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-720) przy ul. Saskiej 4/112 zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ.

c.d. zapisów z sekcji II.2.14):

Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

c.d. zapisów z sekcji VI.3):

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3) pkt 5. poz. 1), składa dokument określony w § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt 5 poz. 1–4 składa dokumenty określone w § 7 przywołanego wyżej rozporządzenia.

c.d. zapisów z sekcji III.1.3) pkt 2) ppkt 2):

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 740 713.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.06.01.01-28-0015/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia;

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia;

c) wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs;

d) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej

1 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zam.:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga:

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 1;

b) przedmiot wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zam. sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1;

c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;

d) wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zam. należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji kontentów, podając datę i kurs;

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 2.;

b) w wykazie osób dla osób wymienionych w sekcji III.1.3) pkt 2. lit. a), c) i d) należy podać informację o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia i informację, że uprawnienia są bez ograniczeń) oraz:

— dla kierownika budowy liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy,

— dla kierownika robót teletechnicznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót teletechnicznych,

— dla kierownika robót elektrycznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych,

— dla osoby, która będzie kierować pracami konserwatorskimi zabytków wpisanych do rejestru zabytków liczbę lat doświadczenia zawodowego jako osoba uprawniona do kierowania pracami konserwatorskimi zabytków wpisanych do rejestru zabytków,

— dla kierownika projektu doświadczenie w kierowaniu procesem przygotowania oraz realizacji co najmniej dwóch projektów polegających na aranżacji wystawy o powierzchni minimum 250 m2 obejmującej elementy scenograficzne z zastosowaniem urządzeń multimedialnych i technik audiowizualnych, z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia wykonywania wykazanych zadań,

— dla osoby odpowiedzialnej za dostarczenie treści wystawy (kontentu) doświadczenie w dostarczeniu treści dla potrzeb co najmniej dwóch wystaw o powierzchni minimum 250 m2 prezentujących dorobek nauk historycznych oraz adresowanych dla dzieci i dorosłych, posiadających założony okres eksploatacji nie krótszy niż 5 lat, z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia wykonywania wykazanych zadań,

— dla osoby ds. produkcji kontentu multimedialnego doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch kontentów multimedialnych o łącznej wartości kontentów multimedialnych nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto, z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia wykonywania wykazanych zadań.

c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ;

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług polegających na aranżacji wystawy o powierzchni minimum 250 m2 obejmującej elementy scenograficzne z zastosowaniem urządzeń multimedialnych i technik audiowizualnych, w tym co najmniej jednej usługi wykonanej w obiekcie zabytkowym.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby co najmniej dwie usługi, potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku, o których mowa powyżej, zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej dwie usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku, o których mowa powyżej, zostały wykonane przez jeden podmiot.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

a) kierownikiem budowy, który musi posiadać:

— minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

— wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

b) osobą z min. 4-letnim doświadczeniem zawodowym jako osoba uprawniona do kierowania pracami konserwatorskimi zabytków wpisanych do rejestru zabytków spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją osoby wymienionej w lit. b).

c) kierownikiem robót teletechnicznych, który musi posiadać:

— minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót w branży teletechnicznej,

— wymagane uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.

d) kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać:

— minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych,

— wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.

Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót teletechnicznych z funkcją kierownika robót elektrycznych.

e) kierownikiem projektu, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował procesem przygotowania oraz zrealizował co najmniej dwa projekty polegające na aranżacji wystawy o powierzchni minimum 250 m2, obejmującej elementy scenograficzne z zastosowaniem urządzeń multimedialnych i technik audiowizualnych,

f) osobą odpowiedzialną za dostarczenie treści wystawy (kontentu), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dostarczyła treści dla potrzeb co najmniej dwóch wystaw o powierzchni minimum 250 m2 prezentujących dorobek nauk historycznych oraz adresowanych dla dzieci i dorosłych, posiadających założony okres eksploatacji nie krótszy niż 5 lat.

g) osobą ds. produkcji kontentu multimedialnego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej dwa kontenty multimedialne o łącznej wartości kontentów multimedialnych nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (jako kontent multimedialny rozumie się treści (produkty) multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne, zawartość przewodników typu audioprzewodnik itp.).

c.d. zapisów w sekcji II.2.4)

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Elblągu, sala 300, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. dot. Sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni.

2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ tego podmiotu;

b) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy składają po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty, których mowa powyżej w pkt 5. poz. 1–7 należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4) ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/+48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020