TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 279543-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Reproductiemachines

2022/S 101-279543

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Nationaal identificatienummer: 272024831
Postadres: Vondellaan 178
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 GH
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia Roos
E-mail: s.roos@bic-bv.nl
Telefoon: +31 0582132227
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.glu.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding huren en onderhouden van MFP’s en repromachines en het leveren van software en supplies.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300 Reproductiemachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen via de MFP’s en repromachines van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
30232110 Laserprinters
48773000 Printersoftware-faciliteiten
50313000 Onderhoud en reparatie van reprografische machines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het prijzenblad formulier C treft u de geraamde omvang aan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1: Kwaliteit / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 2: Flexibiliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 60 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met tweemaal 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 020-046267
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedende dienst beëindigt deze aanbestedingsprocedure vroegtijdig met als reden dat er alleen onregelmatige inschrijvingen zijn ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022