Dodávky - 279626-2021

Submission deadline has been amended by:  373972-2021
04/06/2021    S107

Slovensko-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál

2021/S 107-279626

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165565
Poštová adresa: Limbová 2
Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 837 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Ichnatoliová
E-mail: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk
Telefón: +421 259373289
Fax: +421 254789321
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.health.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/636
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428740
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://josephine.proebiz.com/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Referenčné číslo: S16757-2021-OddZZ
II.1.2)Hlavný kód CPV
33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej 2 ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, Roche Light Cycler 480 a obdobné)

3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej

4) Kit zahŕňa:

— internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)

— kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu

— pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie

5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky

6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 089 583.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej 2 ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, Roche Light Cycler 480 a obdobné)

3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej

4) Kit zahŕňa:

— internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)

— kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu

— pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie

5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky

6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 089 583.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky fond regionálneho rozvoja, č. výzvy OPKZP-PO3-SC313-2017-31

II.2.14)Doplňujúce informácie

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ v rámci vyhláseného postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti.

Predmetom zákazky je dodanie iba jedného druhu tovaru. Rozdelenie zákazky by mohlo spôsobiť neprimerané zvýšenie nákladov verejnému obstarávateľovi, čo by bolo v rozpore s princípmi hospodárnosti a efektívnosti. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú stanovené v takom rozsahu, aby bola zabezpečená dostatočná hospodárska súťaž, pričom nerozdelením predmetu zákazky na časti nebude obmedzená hospodárska súťaž, resp. diskriminácia hospodárskych subjektov.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z. (ďalej len "ZVO").

1.1.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedč. kópií dokladov, resp. podľa § 152 ZVO

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.1.4 V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospod. subjektov.

1.1.5 Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že zápis do zoznamu hospod. subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce a osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 ZVO, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostat. dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.

Pozn.: Uchádzač nie je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2, akými sú Výpisy z OR SR, či ŽR SR verejný obstarávateľ je oprávnený použiť tieto údaje priamo, a to cestou portálu CSRÚ vedeného Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho úradne osvedčenú kópiu. K splneniu podmienky účasti podľa bodu 1.1.1 písm. a) je uchádzač povinný predložiť výpis z registra trestov. Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospod. subjektov vedenom UVO, nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw Proebiz.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/07/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/07/2021
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor verejného obstarávania, Limbová 2, 837 52 Bratislava.

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 ZVO neverejné, t.j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuky sa budú otvárať elektronicky v zmysle § 52 ods. 1 ZVO v systéme Josephine, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/ v nadväznosti na dodržanie ustanovenia § 52 ods.3 ZVO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Viazanosť ponuky musí byť zabezpečená zábezpekou podľa § 46 ZVO v určenej výške: 50 000,00 EUR. Bližšie informácie ohľadne zloženia zábezpeky, jej vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž), t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 40 ZVO sa uskutoční následne až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO a v nadväznosti na § 54 ZVO.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine na adrese http://josephine.proebiz.com/. Bližšie informácie ohľadne el. komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov.

5) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

7) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Zmluva sa uzatvára v listinnej podobe.

8) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného audiu Riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

9) V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 ZVO na viac ako desať pracovných dní.

10) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

11) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. JED-u bez toho, aby museli vyplniť iné oddiely časti IV JED-u (viac v súťažných podkladoch).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/06/2021