Supplies - 279631-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

2022/S 101-279631

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 151683036
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ferdy Bauman
E-mail: F.Bauman@mindef.nl
Telefoon: +31 610217308
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200579
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en onderhoud gespecialiseerde transport- en opslagcontainers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221000 Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overeenkomst voor levering en onderhoud van gespecialiseerde transport- en opslagcontainers volgens de  onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zoals opgenomen in artikel 2.32 van de Aanbestedingswet 2012.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 161 960.34 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613200 Koelcontainers
44613400 Opslagcontainers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Binnen de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure, tendernummer 179762', heeft de Aanbestedende dienst geen (geschikte) inschrijving ontvangen. Conform artikel 2.32 van de Aanbestedingswet 2012 heeft de Aanbestedende dienst de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking opgestart.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Binnen de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure, tendernummer 179762', heeft de Aanbestedende dienst geen (geschikte) inschrijving ontvangen. Conform artikel 2.32 van de Aanbestedingswet 2012 heeft de Aanbestedende dienst de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking opgestart.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Marshall Land Systems Limited
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UK United Kingdom
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 161 960.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank in Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022