Доставки - 279694-2019

17/06/2019    S114    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Харманли: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 114-279694

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Харманли — кмет
Национален регистрационен номер: 000903939
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 1
Град: Харманли
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6450
Държава: България
Лице за контакт: Таня Станкова
Електронна поща: obshtina@harmanli.bg
Телефон: +359 37382015
Факс: +359 37382525

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.harmanli.bg/

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли, включваща хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в документацията и в техническата спецификация

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 385 904.50 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на територията на община Харманли до кухните на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли на следните групи хранителни продукти:

І: хляб, хлебни и тестени изделия, брашно и др. — 38 050 кг/бр.;

ІІ: закуски, тестени изделия и др. — 700 бр.;

ІІІ: мляко, млечни произведения и др. — 27 050 кг/бр. л.;

ІV: месо, месни произведения и др. — 157 130 кг/бр.;

V: захар, захарни изделия и сладкарски изделия и др. — 10 900 кг/бр.;

VІ: олио, оцет, варива, подправки и др. — 20 800 кг/бр./л.;

VІІ: плодове и зеленчуци — пресни и консервирани и др. — 49 750 кг/бр.

Посочените количества са ориентировъчни/прогнозни според нуждите на възложителя и не са предмет на договора. Възложителят си запазва правото да ги променя според нуждите на Домашен социален патронаж.

Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 068-158966
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 556
Наименование:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Уикенд“ ООД
Национален регистрационен номер: 126145986
Пощенски адрес: Област Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7-Б-2
Град: Димитровград
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6400
Държава: България
Електронна поща: weekend_ltd@abv.bg
Телефон: +359 391/66218
Факс: +359 391/66218

Интернет адрес: http://www.weekendltd.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 386 026.50 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 385 904.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196—199 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2019