Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 279744-2022

25/05/2022    S101

Polska-Kraków: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2022/S 101-279744

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-194519)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Matuszyńska
E-mail: i.matuszynska@ron.mil.pl
Tel.: +48 261137568
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów

Numer referencyjny: 71/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów w ramach 12 zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-194519

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/08/2022
Powinno być:
Data: 28/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: