Services - 279913-2020

16/06/2020    S115

Poland-Wrzosowa: Refuse and waste related services

2020/S 115-279913

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie
Postal address: ul. Konwaliowa 1
Town: Wrzosowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-263
Country: Poland
Contact person: mgr inż. Maciej Kutrzyk
E-mail: przetargi@czpk.czest.pl
Telephone: +48 343275320
Fax: +48 343275266
Internet address(es):
Main address: www.czpk.czest.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie

Reference number: 15/2020
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (Stacja rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych) prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 281 250.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (Stacja Rozdrabniania Odpadów Wielkogabarytowych) prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. Odpady o kodzie 19 12 12 powstaje po rozdrobnieniu odpadów wielkogabarytowych. Minimalna ogólna ilość odpadów o kodzie 19 12 12 w trakcie trwania umowy wynosi 300,00 Mg, a maksymalna 450,00 Mg. Minimalna tygodniowa ilość wynosi 35,00 Mg. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany do zlecenia odbioru w okresie trwania umowy maksymalnej ilości odpadu wskazanego powyżej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Przedmiotem niniejszego zamówienia (postępowanie przetargowe nr 15/2020) jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie. Odbiór będzie realizowany w okresie 2 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy i obejmować wskazane odpady w ilości nie mniejszej niż 300,00 Mg i nie większej niż 450,00 Mg w okresie trwania umowy.

Zmawiający 5.2.2020 ogłosił postępowanie przetargowe nr 03/2020 w trybie przetargu nieorganicznego (Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 5.2.2020 pod nr 2020 – 017319, a opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 10.2.2020 pod nr 2020/S 028 – 064823), którego część V zamówienia obejmowała tożsamy przedmiot z tym, który objęty jest niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie z wolnej ręki. W wyniku przetargu Zamawiający podpisał z Wykonawcą umowę 17.3.2020, w której został wyczerpany limit dot. odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym ww. postępowania przetargowego przewidział możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości 50 % zamówienia podstawowego. Zasady udzielenia niniejszego zamówienia zostały również określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy świadczącemu przedmiotową usługę.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Dz.U.2019.1843 Zamawiający udziela zamówienia „z wolnej ręki” w przypadku, gdy: „w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.

Mając na względzie powyższe wskazania, uzasadnionym jest obecnie prowadzenie postępowania w celu udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Dz.U.2019.1843.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 028-064823
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/06/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.H.P. Przemysław Olejnik
Postal address: Wąbiewo 26
Town: Kamieniec
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64-061
Country: Poland
E-mail: biuro@phpolejnik.pl
Internet address: www.phpolejnik.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 281 250.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2020