Usługi - 279957-2020

16/06/2020    S115

Polska-Gdynia: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

2020/S 115-279957

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 011263946-00242
Adres pocztowy: ul. M. C.-Skłodowskiej 19
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Piętka
E-mail: dzp.gd@amw.com.pl
Tel.: +48 586908749
Faks: +48 586908701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://amw.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW”

Numer referencyjny: DZP-OG.2610.123.2020
II.1.2)Główny kod CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

— część 1: wymiana urządzeń pomiarowych lokalowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Tczew, Malbork, Hel,

— część 2: wymiana urządzeń pomiarowych lokalowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): CPV: 38421100-3 – wodomierze; 51210000-7 – usługi instalowania urządzeń pomiarowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana urządzeń pomiarowych lokalowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Tczew, Malbork, Hel

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Tczew, Malbork, Hel, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy/wymiany licznika w okresie gwarancyjnym od dnia zgłoszenia usterki / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana urządzeń pomiarowych lokalowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy/wymiany licznika w okresie gwarancyjnym od dnia zgłoszenia usterki / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 056-133072
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: : DZP-OG.2610.123.2020
Część nr: 1
Nazwa:

Wymiana urządzeń pomiarowych lokalowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Tczew, Malbork, Hel

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Wymiana urządzeń pomiarowych lokalowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020