Usluge - 280014-2016

12/08/2016    S155

Belgija-Bruxelles: Podrška ocjenjivanju Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o deterdžentima)

2016/S 155-280014

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Poštanska adresa: BREY 12/088
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1686
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška ocjenjivanju Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o deterdžentima)

Referentni broj: 546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Podrška „ex post” ocjenjivanju Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o deterdžentima): Uredba nije u potpunosti ocijenjena od njezina stupanja na snagu u listopadu 2005. Smatra se da je nužno „ex post” ocjenjivanje u kontekstu Komisijinog programa REFIT (osobito provjera valjanosti propisa o kemikalijama (osim REACH-a)) i strategije o boljem uređenju. Svrha je ocjenjivanja procijeniti u kojoj su mjeri njezini ciljevi ostvareni u smislu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a. Ocjenjivanjem se može doprinijeti poboljšanju provedbe Uredbe ili dati prinos studiji o ocjenjivanju učinka za moguću izmjenu ili preinaku Uredbe o deterdžentima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršavanja zadataka su prostorije izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom Komisijinih prostorija.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ove nabave tražiti podršku „ex post” ocjenjivanju Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o deterdžentima). Uredba nije u potpunosti ocijenjena od njezina stupanja na snagu u listopadu 2005. Smatra se da je nužno „ex post” ocjenjivanje u kontekstu Komisijinog programa REFIT (osobito provjera valjanosti propisa o kemikalijama (osim REACH-a)) i Strategije o boljem uređenju. Svrha je ocjenjivanja procijeniti u kojoj su mjeri njezini ciljevi ostvareni u smislu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a. Ocjenjivanjem se može doprinijeti poboljšanju provedbe Uredbe ili dati prinos studiji o ocjenjivanju učinka za moguću izmjenu ili preinaku Uredbe o deterdžentima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/09/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2016
Lokalno vrijeme: 11:30
Mjesto:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom najmanje 48 sati unaprijed na adresu navedenu pod točkom 3.1. uputa za nadmetanje. Ovu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja, a u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ponuditeljevo ime biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/08/2016