Usługi - 280014-2016

12/08/2016    S155

Belgia-Bruksela: Wsparcie oceny rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia w sprawie detergentów)

2016/S 155-280014

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Adres pocztowy: BREY 12/088
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1686
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie oceny rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia w sprawie detergentów)

Numer referencyjny: 546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wsparcie oceny „ex post” rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia w sprawie detergentów): rozporządzenie to nie było poddawane pełnej ocenie od jego wejścia w życie w październiku 2005. Ocenę „ex post” uważa się za mającą zasadnicze znaczenie w kontekście programu REFIT Komisji [w szczególności kontroli sprawności prawodawstwa w dziedzinie chemikaliów (innego niż REACH)] i strategii w zakresie lepszych uregulowań prawnych. Celem oceny jest określenie, w jakim stopniu zostały osiągnięte jego cele, pod względem skuteczności, wydajności, adekwatności, spójności i wartości dodanej UE. Ocena może przyczynić się do ulepszenia wdrażania rozporządzenia lub może stanowić wkład w badanie oceny skutków na potrzeby ewentualnej zmiany lub przekształcenia rozporządzenia w sprawie detergentów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejscem wykonania zadania będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest pozyskanie wsparcia oceny „ex post” rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia w sprawie detergentów). Rozporządzenie to nie było poddawane pełnej ocenie od jego wejścia w życie w październiku 2005. Ocenę „ex post” uważa się za mającą zasadnicze znaczenie w kontekście programu REFIT Komisji [w szczególności kontroli sprawności ustawodawstwa w dziedzinie chemikaliów (innego niż REACH)] i strategii w zakresie lepszych uregulowań prawnych. Celem oceny jest określenie, w jakim stopniu zostały osiągnięte jego cele, pod względem skuteczności, wydajności, adekwatności, spójności i wartości dodanej UE. Ocena może przyczynić się do ulepszenia wdrażania rozporządzenia lub może stanowić wkład w badanie oceny skutków na potrzeby ewentualnej zmiany lub przekształcenia rozporządzenia w sprawie detergentów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2016
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa w sesji otwarcia ofert są proszone o zgłoszenie tego zamiaru poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na adres podany w pkt 3.1 specyfikacji. Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna na otwarciu ofert w imieniu oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2016