Služby - 280014-2016

12/08/2016    S155

Belgicko-Brusel: Podpora pre zhodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch)

2016/S 155-280014

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Poštová adresa: BREY 12/088
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1686
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora pre zhodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch).

Referenčné číslo: 546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Podpora pre hodnotenie ex post nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch): nariadenie neprešlo úplným hodnotením od jeho nadobudnutia účinnosti v októbri 2005. Hodnotenie ex post sa považuje za dôležité v kontexte programu Komisie REFIT [najmä kontrola vhodnosti právnych predpisov v oblasti chemikálií (okrem nariadenia REACH) a stratégie týkajúcej sa lepšej právnej regulácie]. Účelom hodnotenia je posúdiť, do akej miery boli dosiahnuté jeho ciele z hľadiska efektívnosti, účinnosti, významu, koherencie a pridanej hodnoty EÚ. Hodnotením sa môže prispieť k zlepšeniu vykonávania nariadenia, prípadne môže byť zapracované do štúdie o posúdení vplyvu na účel možnej zmeny alebo prepracovania nariadenia o detergentoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesta označené v ponuke, s výnimkou priestorov Komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto obstarávania je zabezpečiť podporu pre hodnotenie ex post nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch). Nariadenie neprešlo úplným hodnotením od jeho nadobudnutia účinnosti v októbri 2005. Hodnotenie ex post sa považuje za dôležité v kontexte programu Komisie REFIT [najmä kontrola vhodnosti právnych predpisov v oblasti chemikálií (okrem nariadenia REACH) a stratégie týkajúcej sa lepšej právnej regulácie]. Účelom hodnotenia je posúdiť, do akej miery boli dosiahnuté jeho ciele z hľadiska efektívnosti, účinnosti, významu, koherencie a pridanej hodnoty EÚ. Hodnotením sa môže prispieť k zlepšeniu vykonávania nariadenia, prípadne môže byť zapracované do štúdie o posúdení vplyvu na účel možnej zmeny alebo prepracovania nariadenia o detergentoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/09/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/09/2016
Miestny čas: 11:30
Miesto:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili aspoň 48 hodín vopred zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v oddiele 3.1. súťažných podkladov. Toto ohlásenie musí byť podpísané oprávneným úradníkom uchádzača a musí uvádzať meno osoby, ktorá sa zúčastní otvárania ponúk v mene uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/08/2016