Services - 280144-2022

25/05/2022    S101

Netherlands-Waalre: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 101-280144

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Waalre
National registration number: 362174090
Postal address: Postbus 10.000
Town: Waalre
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5580 GA
Country: Netherlands
Contact person: Rob van de Put
E-mail: r.vandeput@bizob.nl
Telephone: +31 615516349
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200710
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200710
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Containermanagementsysteem en het chippen en omwisselen van containers gemeente Waalre

Reference number: BIZOB-2022-WAA-RPU-00330
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het leveren en onderhouden van een containermanagementsysteem en het chippen en omwisselen van containers in de gemeente Waalre.

De gemeente Waalre voert op 1 januari 2023 een nieuw afvalinzamelsysteem in: diftar. Voor de invoering van diftar is een containermanagementsysteem noodzakelijk en moeten de betreffende containers van een chip worden voorzien en indien nodig omgewisseld worden. Dit geldt ook voor de jaren erna (beheerfase), het containermanagementsysteem moet onderhouden worden en er moeten nieuwe containers geplaatst worden.

De overeenkomst gaat in na gunning van de opdracht en wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 8 jaar.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Waalre

II.2.4)Description of the procurement:

Er zou voor het inrichten van het containermanagementsysteem en het leveren van de minicontainers een separate overeenkomst gesloten kunnen worden. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er met verschillende opdrachtnemers een overeenkomst wordt gesloten. Echter de gemeente wil één opdrachtnemer contracteren zodat ze één aanspreekpunt krijgt voor het inrichten van het containermanagementsysteem en het plaatsen of omwisselen van de minicontainers. Het gemeentelijk afvalbeleid, de invoering van diftar en de daaropvolgende uitvoerings- en beheerfase kunnen hierdoor effectief en eenvoudig worden gevoerd. Daarmee is de opdracht samengevoegd.

Indien de opdracht gesplitst wordt door bijvoorbeeld een perceelindeling, is er meer coördinatie noodzakelijk. Dit brengt extra activiteiten en dus meer (interne) kosten met zich mee. Indien de coördinatie niet optimaal verloopt, kan dit leiden tot vertraging en daarmee extra overlast voor belanghebbenden (bijvoorbeeld inwoners). Daarbij wordt de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van de uitvoering. Omdat dit alles niet in het belang van de gemeente is, laat de gemeente de werkzaamheden door één opdrachtnemer uitvoeren.

De inschrijvers kunnen de werkzaamheden zonder of met een gering aantal onderaannemers uitvoeren: zij hebben doorgaans alle disciplines in huis. Splitsen in percelen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gegund, leidt niet tot een betere toegankelijkheid voor het mkb, maar eerder tot de in de vorige alinea genoemde sub-optimalisatie. De opdracht is als geheel toegankelijk voor het mkb. Daarom wordt er geen perceelindeling toegepast.

De overeenkomst gaat in na gunning van de opdracht en wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 8 jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan twee keer eenzijdig vanuit de opdrachtgever voor een periode van telkens 2 jaar worden verlengd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

n.v.t.

Minimum level(s) of standards possibly required:

n.v.t.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referentie 1

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd, waarbij de inschrijver een containermanagementsysteem geïmplementeerd en onderhouden heeft in een gemeente met tenminste 3800 aantal laagbouw aansluitingen en waarbij afval wordt ingezameld met minicontainers. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie.

Referentie 2

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd, waarbij de inschrijver een omwisselactie ten behoeve van de introductie van diftar gecoördineerd heeft voor een gemeente met tenminste 3800 aansluitingen, waarbij er nieuwe containers zijn verstrekt en oude containers zijn ingenomen en waarbij gegadigde het aanspreekpunt was voor de inwoners van de betreffende gemeente. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie.

Kwaliteitsmanagement

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 of gelijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Informatiebeveiliging

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISO 27001 of gelijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

technische bekwaamheid, referenties: ingevulde referentieverklaring(en);

technische bekwaamheid, kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging: kopie geldig certificaten managementsystemen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/06/2022
Local time: 09:30
Place:

n.v.t.

Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022