Services - 280145-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Den Hoorn: Gezondheidsdiensten

2022/S 101-280145

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Werkse!
Nationaal identificatienummer: 442064644
Postadres: Gantel 23
Plaats: Den Hoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2635DP
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik de Kroon
E-mail: erik@euromc.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.werkse.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0c46588fb839e0f045b4e299e2cba4dc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0c46588fb839e0f045b4e299e2cba4dc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: uitvoeren van de Participatiewet

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arbodienstverlening

Referentienummer: 2022-1000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht bestaat uit het leveren van de dienst Arbodienstverlening.

Op 31 december 2022 eindigt het huidige contract met de Arbodienst van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het besluit genomen om de Arbodienstverlening in te kopen via een Europese Aanbestedingsprocedure.

Opdrachtgever wenst de flexibiliteit te hebben om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Arbodienstverlening aan te passen. Daarom richt de Aanbesteding zich op een flexibele invulling van zowel de dienstverlening als inzet van de deskundigen en de mogelijkheid om tussentijds de Arbodienstverlening en de Overeenkomst aan te passen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Hoorn eo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Totaal Aantal medewerkers (op 31 maart 2022)

- Medewerkers met een WSW indicatie 415

- Medewerkers met vast dienstverband 761

- Medewerkers met tijdelijk dienstverband 176

- Staf & kader 170

Verzuimpercentage:

- Excl. 2 jaar 11,39%

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Preventie en advisering / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Optimalisatie dienstverlening / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Rapportage / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst kan eenzijdig door Opdrachtgever tweemaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen valse verklaringen,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen crimineel verleden,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen belangenconflict,

- Betalingen belastingen en premies

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financiele- en economische draagkracht - verzekering,

- Financiele- en economische draagkracht - solvabiliteit

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische bekwaamheid,

- Beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 098-269895
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: j.hoffmans@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022