Services - 280147-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Gendringen: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 101-280147

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oude IJsselstreek
Nationaal identificatienummer: 82063172
Postadres: Staringstraat 25
Plaats: Gendringen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7081 BN
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacques Roosendaal
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: +31 315292292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oude-ijsselstreek.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d4bd8580baf987807245f732fe93618f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d4bd8580baf987807245f732fe93618f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval en textiel

Referentienummer: 360275
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat het inzamelen van al het grof huishoudelijk afval (bruikbaar en niet herbruikbaar) in de gemeente Oude IJsselstreek bij huishoudens en gebruikers van overige percelen die afvalstoffenheffing betalen, met een kringlooprendement van minimaal 80% (op basis van gewicht, product- en materiaalhergebruik). Daarnaast valt ook de inzameling via bovengrondse textielcontainers in de openbare ruimte en het (laten) sorteren en verwerken van het ingezamelde textiel in de gemeente Oude IJsselstreek onder de opdracht.

Opzet van de aanbesteding is één Opdrachtnemer door middel van een dienstverleningsovereenkomst te contracteren voor de inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval en textiel.

Deze aanbesteding betreft een ‘sociale aanbesteding’ en is voorbehouden aan ‘sociale ondernemers’ zoals beschreven in art. 2.82 van de Aanbestedingswet 2012.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL225 Achterhoek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oude IJsselstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

GHA gemiddeld 1970 ton per jaar.

Textiel gemiddeld 194 ton per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak GHA / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kringlooprendement GHA / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Ambitietraject / KPI GHA / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Verwerken textiel / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: inzamelvoertuig(en) / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

één maal met een periode van vijf jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De startdatum van de dienstverleningsovereenkomst is 1 januari 2023. De looptijd van de overeenkomst is vijf jaar, met de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden één maal met een periode van vijf jaar met wederzijdse instemming te verlengen. De verlenging heeft een looptijd van 1 januari 2028 tot 1 januari 2033.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging,

- Sociale ondernemer

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Adequaat verzekerd

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetenties

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022