Bygge og anlæg - 280209-2023

12/05/2023    S92

Danmark-Sorø: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 092-280209

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 798002040111
Postadresse: Alleén 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Esben Wong
E-mail: esbw@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed/Byggeri

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ambulancestationer Region Sjælland, entreprise D byggemodning, anlæg mm, hovedentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud udgør en delmængde af en samlet opgave, der omfatter etablering af syv nye ambulancestationer inklusiv befæstede og ubefæstede udearealer for Region Sjælland. Nærværende hovedentrepriseudbud omfatter byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger til to ambulancestationer iht. kravene i det samlede udbudsmateriale. Tilsvarende arbejder for øvrige fem ambulancestationer er udbudt i entreprise C hhv. udbydes i entreprise E.

Projektet udbydes på baggrund af det samlede udbudsmateriale iht. udbudsdokumentlisten. Udbuddet omfatter to stationer på lokationerne:

Køgevej 2, 4640 Faxe

Kildemarksvej, 4760 Vordingborg

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45111291 Byggemodning
45216122 Anlæg af ambulancestationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

DK02 Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud udgør en delmængde af en samlet opgave, der omfatter etablering af syv nye ambulancestationer inklusiv befæstede og ubefæstede udenomsarealer for Region Sjælland. Hver station består overordnet af tre delsektioner hhv. garage, opholdsrum og hvilerum samt udearealer. Enheder til personophold for syv nye ambulancestationer, i alt ca. 2.800 m2 brutto samt garager for syv nye ambulancestationer, i alt ca. 1.800 m2 brutto er udbudt i andre entrepriser hhv. entreprise A og entreprise B. Byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger for fem ambulancestationer er udbudt i entreprise C hhv. udbydes i entreprise E.

Nærværende udbud omfatter koordinering med Bygherren og andre entreprenører, koordinering af forsyninger, udførelse og aflevering byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger til to ambulancestationer iht. kravene i det samlede udbudsmateriale.

Projektet udbydes på baggrund af det samlede udbudsmateriale iht. udbudsdokumentlisten.

Udbuddet omfatter 2 stationer på lokationerne:

IKøgevej 2, 4640 Faxe

Kildemarksvej, 4760 Vordingborg

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om tilbudsgivers årlige omsætning i de seneste 3 års disponible regnskabsår.

Oplysning om egenkapital for de seneste 3 års disponible regnskabsår

Oplysning om soliditetsgrad for de seneste 3 års disponible regnskabsår

Baserer tilbudsgiver sig på andre juridiske enheder (virksomheder), i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal tilbudsgiver vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ovenstående ikke er efterlevet, har Bygherren ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske/finansielle kapacitet.

Ved sammenslutning af juridiske enheder (fx et konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD.

Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle og/eller teknisk/faglige formåen skal tilbudsgiver senest i forbindelse med Bygherrens indhentelse af dokumentation for de i ESPD’et afgivne oplysninger kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, fx ved at udfylde en støtteerklæring for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse årsomsætning, der som minimum skal være 8.000.000,00 DKK i gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital, som skal være mindst 2.750.000,00 DKK i gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad, som skal være minimum 10% i gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt, for at minimumskravet er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 og maksimalt 5 referencer fra tilsvarende og afsluttede projekter inden for de seneste 5 år. Med "afsluttede projekter" menes projekter, hvor AB-afleveringen er sket inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Med ”tilsvarende projekter” menes projekter med mindst samme økonomiske størrelse, samme kompleksitet, gerne flere samtidige byggepladser og med tilsvarende fagligheder og ydelser som det udbudte projekt

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider.

Der kan med tilbuddet samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer, uanset om tilbudsgiver måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på andre enheder. Tilbudsgiver kan vælge at vedlægge referenceark/liste, dog bedes navnet på referencerne fremgå af ESPD. Vedlægger tilbudsgiver samlet flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i vurderingen af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 5" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

1. Kort beskrivelse af projektet

2. Bygherrens navn og kontaktperson

3. Entreprisesum

4. Kort beskrivelse af tilbudsgivers ydelser– herunder evt. håndtering af flere parallelle byggepladser

5. Dato for aflevering af opgaven

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

- FN´s deklaration for menneskerettigheder,

- ILO´s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

- Rio deklaration om miljø og udvikling,- FN´s konvention mod korruption.

Der henvises i øvrigt til entreprisekontraktens bilag for en nærmere beskrivelse af Region Sjællands sociale klausuler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2023
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

De bydende kan ikke overvære tilbudsåbningen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udfyldelse af ESPD sker i den digitale udbudsportal. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver underskriver ESPD dokumentet. Dog skal støttende virksomheder underskrive ESPD. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Tilbudsgiveren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til Bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i. at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137 ii. at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140. iii. ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den tilbudsgiver, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af tilbud.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3. Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2 skal tilbudsgiver på opfordring afgive erklæring om tilbudsgivers omsætning samt egenkapital for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være ti1strækkelig dokumentation. Spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles senest 25.05.2023 via den digitale udbudsplatform. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at Bygherren kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før tilbudsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Ad punkterne II.1.5 og II.2.6. Det i punkterne anførte beløb er et estimat

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen. Senest samtidig med indgivelse af klager til klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2023