С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 280256-2020

16/06/2020    S115

България-София: Електрическа енергия

2020/S 115-280256

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Велков
Електронна поща: kvelkov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396294
Факс: +359 29250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_na_aktivna_elektroenergiya_visoko_i_sredno_naprejenie-4399-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение

Референтен номер: 200-083
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва регулярни доставки на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
65310000 Разпределение на електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

КС Полски Сеновец, КС Вълчи дол, КС Кардам, КС Странджа, КС Лозенец, КС Провадия, КС Ихтиман, КС Петрич и ПГХ Чирен, с адреси, съгласно т. 5 от техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва:

— регулярни доставки на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, с общо прогнозно количество в размер на 20 000 МWh. Възложителят не се ангажира с пълното консумиране на посоченото количество електроенергия,

— осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението,

— изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените

Графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на електроенергията, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опцията включва доставки и дейности за срок от 6 месеца от датата на изтичане на срока на изпълнение на поръчката, както

Следва:

— доставка на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия

Средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“,

Собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, с общо прогнозно количество в размер на 10 000 МWh. Възложителят не се ангажира с пълното консумиране на посоченото количество електроенергия;

— осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението,

— изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените

Графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.

Прогнозната стойност на опцията е в размер на 1 200 000 лева, без ДДС.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците по чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката и информацията да е вписана в публичния лицензионен регистър на издадените лицензии, поддържан от Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР), на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на eЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни в публичния лицензионен регистър на издадените лицензии, поддържан от Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР), в която е достъпна информацията относно вписването на притежаваната от участника валидна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката.

Документите за доказване изпълнението на критерият за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност се представят от участника определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал за последните три финансово приключили години минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за икономическото и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от Част IV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП чрез представяне на един или няколко от следните документи:

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване за допустимост по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 3 500 000,00 лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид на еЕЕДОП. В описанието на изпълнените дейности следва да се съдържат: описание на конкретната дейност с посочване на периода на доставката в брой месеци и количеството и нивото на напрежението (съответно дали е високо и/или средно) на доставената активна ел. енергия.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел “Г” - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на Участника с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите способности на участниците по т. 1 по-горе, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗОП:

Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентични или сходни с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с която/ които да е доставена не по-малко от 18 000 MWh електроенергия за ниво високо напрежение и/или за ниво средно напрежение за не повече от 12 (дванадесет) месеца.

Изискването за количеството доставена електроенергия може да бъде изпълнено с една или повече дейности, която/които е с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира доставка на активна електроенергия високо и/или средно напрежение.

2. Минимално изискване за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците по т. 2 по-горе, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен, с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в проце. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.

Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид, съгл. чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 02.03.2018г.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност най-малко 585 календарни дни от датата на сключване на договора. Гаранцията се освобождава/връща в 10-дневен срок след изтичането на срока по т. 3.2 от проекта на договор, в случай, че възложителят не се е възползвал от опцията по т. 1.3 от проекта на договор или в 10-дневен срок след изтичането на срока по т. 3.2.1 от проекта на договор, в случай, че възложителят се е възползвал от опцията по т. 1.3 от проекта на договор, освен в случаите на т. 5.4 от проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т. 2.6 от проекта на договор от документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/08/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

За участници – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.

— За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

2. Възложителят предвижда опционална възможност (опция), доставките и дейностите, включени в предмета на поръчката да подлежат на изпълнение след подписване, в срок до 12 месеца считано от датата на първия регистриран график, на допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Срокът за изпълнението на опцията е 6 месеца и започва да тече от датата на изтичане на срока за изпълнение на поръчката. Прогнозната консумация на електроенергия при използване на опция за удължаване на срока на изпълнение на поръчката с 6 (шест) месеца е 10 000 MWh. Прогнозната стойност на опцията е в размер на 1 200 000 лева, без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2020