Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 280260-2020

16/06/2020    S115

Polska-Rzeszów: Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa

2020/S 115-280260

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Staszica 24
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Tel.: +48 178545222
Faks: +48 178541707
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpecrzeszow.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na siedem części

Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/7/20/UE
II.1.2)Główny kod CPV
42131140 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na siedem części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 65 959.98 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć 1: regulatory różnicy ciśnień P-4

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131140 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
42131142 Zawory sterujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 1: regulatory różnicy ciśnień P-4.

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0018/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: regulatory różnicy ciśnień P-6

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131140 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
42131142 Zawory sterujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 2: regulatory różnicy ciśnień P-6.

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa” przewidzianego do współfinansowania w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: elektroniczne regulatory temperatury P-4

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131130 Regulatory temperatury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 3: elektroniczne regulatory temperatury P-4.

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 3 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0018/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: elektroniczne regulatory temperatury P-6

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131130 Regulatory temperatury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 4: elektroniczne regulatory temperatury P-6.

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 4 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa” przewidzianego do współfinansowania w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5: termostaty P-4

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42943210 Termostaty zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 5: termostaty P-4.

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 5 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0018/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6: termostaty P-4

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42132110 Elektryczne siłowniki zaworowe
30237475 Czujniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 6: pozostałe urządzenia AKPiA P-4.

2.Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 6 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0018/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7: pozostałe urządzenia AKPiA P-6

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42132110 Elektryczne siłowniki zaworowe
30237475 Czujniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na siedem części:

część 7: pozostałe urządzenia AKPiA P-6.

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 7 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 4
Cena - Waga: 96
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa” przewidzianego do współfinansowania w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zwanej dalej P-6).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-124587
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Cześć 1: regulatory różnicy ciśnień P-4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Samson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyka i Technika Pomiarowa
Adres pocztowy: al. Krakowska 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-180
Państwo: Polska
E-mail: s_mazur@samson.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 974.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 950.42 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2: regulatory różnicy ciśnień P-6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3: elektroniczne regulatory temperatury P-4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Samson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyka i Technika Pomiarowa
Adres pocztowy: al. Krakowska 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-180
Państwo: Polska
E-mail: s_mazur@samson.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 054.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 501.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część 4: elektroniczne regulatory temperatury P-6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Część 5: termostaty P-4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Samson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyka i Technika Pomiarowa
Adres pocztowy: al. Krakowska 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-180
Państwo: Polska
E-mail: s_mazur@samson.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 380.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 166.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Termostaty P-4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Samson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyka i Technika Pomiarowa
Adres pocztowy: al. Krakowska 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-180
Państwo: Polska
E-mail: s_mazur@samson.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 682.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 341.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Część 7: pozostałe urządzenia AKPiA P-6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

A. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.

B. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

C. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jak również danych osobowych osób fizycznych, które Wykonawca udostępnia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów;

2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnione interesy administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, czyli:

— w celu podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do zawarcia umowy (złożenie oferty) przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,

— w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania do czasu zakończenia realizacji wszystkich postanowień umowy i rozliczenia oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy, wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów UE, księgowych, podatkowych i archiwalnych;

4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;

5. dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności postępowania oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami;

6. informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie;

7. w odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO;

8. w odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

D. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w zakresie części 2, części 4 i części 7 o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy nie zostaną mu przyznane środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności, które Zamawiający ...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020