Services - 280298-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2022/S 101-280298

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjon Rietveld
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e628b5280ccd0dccda177cfdcbfde7af
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
Contactpersoon: afdeling inkoop
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e628b5280ccd0dccda177cfdcbfde7af
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Stiching ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
Contactpersoon: afdeling inkoop
E-mail: inkoop@rocmn.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening Stichting ROC Midden Nederland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bij het schoon te maken oppervlak gaat het om kantoren, sanitaire ruimten, vergaderruimten, opleidingsruimten (theorie- en praktijklokalen) en verkeersruimten. Pandemie gerelateerde schoonmaakactiviteiten behoren tot de reguliere schoonmaakactiviteiten. Zie verder het aanbestedingsdocument.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 - Utrecht

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het aanbestedingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2023
Einde: 31/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met de optie om twee keer te verlengen met maximaal 36 maanden per verlenging en met de optie om één keer te verlengen met maximaal 24 maanden per verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties bestaan uit verlengingstermijn na de initiele contracttermijn

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 - Amersfoort

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het aanbestedingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2023
Einde: 31/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met de optie om twee keer te verlengen met maximaal 36 maanden per verlenging en met de optie om één keer te verlengen met maximaal 24 maanden per verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties bestaan uit verlengingstermijn na de initiele contracttermijn

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 - Nieuwegein

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2023
Einde: 31/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met de optie om twee keer te verlengen met maximaal 36 maanden per verlenging en met de optie om één keer te verlengen met maximaal 24 maanden per verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties bestaan uit verlengingstermijn na de initiele contracttermijn

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres: http://www.rocmn.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20 Brandenburchdreef
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres: http://www.rocmn.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022