Usługi - 280344-2020

16/06/2020    S115

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne

2020/S 115-280344

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GAZ-SYSTEM S.A.
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Gorta-Busz
E-mail: mateusz.gorta@gaz-system.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonej sieci prywatnej WAN

Numer referencyjny: ZP/2020/02/0012/PS
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług transmisji danych i głosu w ramach sieci WAN zgodnie z parametrami technicznymi i specyfikacją wymienioną poniżej w podanych lokalizacjach spółki Gaz-System S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług transmisji danych i głosu w ramach sieci WAN zgodnie z parametrami technicznymi i specyfikacją wymienioną poniżej w podanych lokalizacjach spółki Gaz-System S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena opcji / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia łączy typu B / Waga: 10
Cena - Waga: 83
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w zamian za wynagrodzenie określone w §5 ust. 3 załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy), poprzez świadczenie usług WAN i wsparcia technicznego w lokalizacjach wskazanych w tabeli 2 załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę

Do ceny najkorzystniejszej oferty.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-095644
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonej sieci prywatnej WAN

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020