Diensten - 280392-2022

25/05/2022    S101

Cyprus-Nicosia: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2022/S 101-280392

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ypoyrgeio Paideias Politismoy Athlitismoy kai Neolaias
Nationaal identificatienummer: 1661
Postadres: Gonia Kimonos kai Thoykydidoy
Plaats: Leykosia
NUTS-code: CY Κύπρος  / Kýpros
Postcode: 1434
Land: Cyprus
Contactpersoon: Dr. Maria Athanasioy
E-mail: mathanasiou@schools.ac.cy
Telefoon: +357 22800724
Fax: +357 22512784
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5428268
Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5428268
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5428268
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΔΕ 23-22: Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 359 920.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000 Taxidiensten
63700000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
63520000 Expeditiekantoordiensten
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
60100000 Wegvervoersdiensten
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000 Κύπρος / Kýpros
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 359 920.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Οι εγγεγραμμένοι ΟΦ προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι ΟΦ μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 (επιλογή 2). . Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος ΟΦ και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με τον διαγωνισμό..

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107
Internetadres: http://www.tra.gov.cy
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).. 2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.. 3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107
Internetadres: http://www.tra.gov.cy
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022