Diensten - 280392-2022

25/05/2022    S101

Cyprus-Nicosia: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2022/S 101-280392

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ypoyrgeio Paideias Politismoy Athlitismoy kai Neolaias
Nationaal identificatienummer: 1661
Postadres: Gonia Kimonos kai Thoykydidoy
Plaats: Leykosia
NUTS-code: CY Κύπρος  / Kýpros
Postcode: 1434
Land: Cyprus
Contactpersoon: Dr. Maria Athanasioy
E-mail: mathanasiou@schools.ac.cy
Telefoon: +357 22800724
Fax: +357 22512784
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5428268
Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5428268
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΔΕ 23-22: Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 359 920.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000 Taxidiensten
63700000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
63520000 Expeditiekantoordiensten
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
60100000 Wegvervoersdiensten
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000 Κύπρος / Kýpros
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 359 920.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022