Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 280402-2017

20/07/2017    S137    Europeiska investeringsbanken - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Säkerhets- och skyddstjänster, Luxemburg

2017/S 137-280402

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Lionel Zenner/Georgi Grancharov
E-post: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eib.org

Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2727
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhets- och skyddstjänster, Luxemburg

Referensnummer: LZ-1390.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79710000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran är indelad i följande 3 delar:

Del 1: tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet.

Del 2: tjänster avseende säkerhetsrådgivning.

Del 3: tjänster avseende skyddsrådgivning.

Tjänsteleverantörens uppgifter kommer att vara att stödja skyddet av kundens anställda, lokaler, utrustning, kunskap och evenemang i Luxemburg mot avsiktlig och/eller oavsiktlig skada genom att utföra olika tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet (del 1), tjänster avseende säkerhetsrådgivning (del 2) samt tjänster avseende skyddsrådgivning (del 3).

Anbudsgivare får ansöka för del 1 eller för del 2 eller för del 3 eller för delarna 2 och 3. Med andra ord ska den anbudsgivare som ansöker för del 1 inte ansöka för del/delarna 2 och/eller 3 och vice versa.

Varje anbud kommer att bedömas separat.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Anbudsgivare får ansöka för del 1 eller för del 2 eller för del 3 eller för delarna 2 och 3. Med andra ord ska den anbudsgivare som ansöker för del 1 inte ansöka för del/delarna 2 och/eller 3 och vice versa.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Varje kontrakt har en grundläggande löptid på 3 år med möjlighet till 2 årliga automatiska förlängningar på 1 år upp till en period på högst 2 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Del 1 är ett kontrakt för tillhandahållande av tjänster.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende säkerhetsrådgivning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster avseende säkerhetsrådgivning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Varje kontrakt har en grundläggande löptid på 3 år med möjlighet till 2 årliga automatiska förlängningar på 1 år upp till en period på högst 2 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Del 2 kommer att vara ett ramavtal för tillhandahållande av tjänster med en enda leverantör.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende skyddsrådgivning

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
71317210
79417000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster avseende skyddsrådgivning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Varje kontrakt har en grundläggande löptid på 3 år med möjlighet till 2 årliga automatiska förlängningar på 1 år upp till en period på högst 2 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Del 3 kommer att vara ett ramavtal för tillhandahållande av tjänster med en enda leverantör.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

Hänvisning till de bestämmelser i lagar och andra författningar som gäller:

Beväpnade säkerhetsansvariga: erfordrat rättsligt tillstånd att bära och använda tjänstevapen som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna i Luxemburg.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Hänvisning till de bestämmelser i lagar och andra författningar som gäller:

Beväpnade säkerhetsansvariga: erfordrat rättsligt tillstånd att bära och använda tjänstevapen som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna i Luxemburg.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 041-074220
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/09/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/09/2017
Lokal tid: 14:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

På begäran ska protokollet från anbudsöppningen lämnas till ekonomiska aktörer som lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ett obligatoriskt platsbesök anordnas endast för del 1. Det föreslagna datumet är 8.8.2017 eller 9.8.2017. Mer information finns i upphandlingsdokumenten.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/07/2017