Szolgáltatások - 280477-2019

17/06/2019    S114

Magyarország-Kecskemét: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2019/S 114-280477

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513567
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kada Elek Szakgimnázium tervezés

Hivatkozási szám: EKR000573942018
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tervezési szerződés a Kada Elek Szakgimnázium engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és tervezői művezetés elvégzésére”

A tervezett beruházás célja a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma intézményének áthelyezése a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területére. A projekt keretében a laktanya kijelölt műemlék épületeiben, azok örökségvédelmi értékeit megőrző felújításával, átalakításával és bővítésével, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása fog megvalósulni.

A tervezési feladat a legénységi lakházak, a törzsépület, a tiszti lakház és az altiszti lakház épületek műemléki felújítására, átalakítására és bővítésére vonatkozó építészeti műszaki tervdokumentációk elkészítése, a tanulmánytervben meghatározott beruházási koncepció alapján, valamint a tervezéssel érintett kivitelezés tervezői művezetése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 110 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Tervek esetén az AK székhelye: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét Kossuth tér 1.

A tervezői művezetés vonatkozásában a tárgybeli beruházás helyszíne: Kecskemét 10208/5 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Tervezési szerződés a Kada Elek Szakgimnázium engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és tervezői művezetés elvégzésére”

Előzmények:

A Miniszterelnökség 27.12.2017 napján a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban rögzítettek alapján - a Modern Városok Program Bizottságnak jóváhagyó döntését követően - támogatói okiratot állított ki a beruházás megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), mint támogatott részére.

A „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” című projekt (a továbbiakban: projekt) keretében az egykori Rudolf-laktanya kijelölt műemlék épületeiben, azok örökségvédelmi értékeit megőrző felújításával, átalakításával és bővítésével, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása fog megvalósulni.

A Rudolf-laktanya műemléki területének átfogó fejlesztési koncepciójának meghatározásához Ajánlatkérő előzetes műszaki vizsgálati és szakértői dokumentációkat készíttetett, köztük a létesítmény beruházási koncepciójának meghatározására vonatkozó tanulmánytervet.

Tervezéssel érintett létesítmény helye:

A beruházás Kecskeméten a műemléki védettség alatt lévő volt Rudolf-laktanya (műemléki azonosító: 2235, műemléki törzsszám: 10663) területén, a jelenlegi 10208/5. hrsz.-ú ingatlanon épül, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi.

A tervezési feladat a 3 db legénységi lakházra, és tervezett bővítményeikre, a törzsépület, tiszti lakház és altiszti lakház épületekre, valamint környezetükre terjed ki.

A tervezési feladat nagyságrendje:

— A meglévő legénységi lakházakban elhelyezendő funkciók: 5398 m2

— A törzsépület-tiszti lakház-altiszti lakház épületeiben elhelyezendő funkciók: törzsépület: 2005 m2, tiszti lakház: 508 m2, altiszti lakház: 317 m2

— Alapterület összesen: 8228 m2

— A teljes mennyiségből 2400 m2 műemlék épülethez kapcsolódó épületbővítés, 6800 m2 műemlék épülethez kapcsolódó homlokzatfelújítás, 3600 m2 műemlék épülethez kapcsolódó tetőfelújítás.

A nyertes tervező feladata:

A fentiekben meghatározott épületek műemléki felújítására, átalakítására és bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése a tanulmánytervben meghatározott beruházási koncepció alapján, valamint a tervezéssel érintett kivitelezés tervezői művezetése.

1. Építési engedélyezési tervdokumentáció

2. Kiviteli tervdokumentáció

3. Tervezői művezetés

— A műemléki felújítás és bővítés kivitelezésének tervezői művezetése, minden szakágra kiterjedően,

— A tervező a tervezői művezetést a kivitelezési folyamatnak megfelelően, a felmerülés szerint, megbízó előzetes értesítése alapján teljesíti,

— A tervezői művezetés 60 tervezői művezetési alkalmat foglal magában, további maximum 60 alkalom opcióként vehető igénybe. A szakági tervezői művezetési alkalmak is külön alkalomnak számítanak. Egy tervezési művezetési alkalom maximum 4 mérnökóra időtartam igénybevételt jelent.

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

AZ EKR rendszer karakter-korlátozására tekintettel részletes feladatokat a feltöltött mellékletek (ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki tartalom, szerződéstervezet) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: az ajánlati felhívás M/2. A) pontjában szereplő szakembernek a felhívás M/2. A) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: az AF M/2. B) pontjában szereplő szakembernek az AF M/2. B) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje a SZÉS1 jogosultság vonatkozásában (Hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: az ajánlati felhívás M/2. C) pontjában szereplő szakembernek a felhívás M/2. C) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: az AF M/2. D) pontjában szereplő szakembernek az AF M/2. D) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje a SZÉS6 jogosultság vonatkozásában (Hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: tervezői művezetés esetén a helyszínre történő kiszállás ideje (Perc) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljes mennyiség keretében meghatározott 60 alkalmon felül további maximum 60 alkalom tervezői művezetést opciós mennyiségként határoz meg. Ajánlattevő – erre irányuló Ajánlatkérői igény és konkrét megrendelés esetén – az ajánlatában foglalt díjazás (nettó Ft/alkalom) szerint köteles a szolgáltatást elvégezni. Ajánlatkérőnek az opciós mennyiségre vonatkozóan megrendelési kötelezettsége nincs.

Kiegészítés a II.2.14) ponthoz:

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint értendő:

A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 36 hónap, mely során ajánlattevőt az alábbi kötbérterhes részhatáridők kötik (tervdokumentációk teljesítési határideje):

1. Építési engedélyezési tervdokumentáció: a szerződés aláírásától számított 3 hónap.

2. Kivitelezési tervdokumentáció: az építési engedély kézhezvételétől számított 3 hónap.

Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést a II.2.4 pontban foglaltak szerint a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A szerződés időtartama az aláírástól számított 36 hónap, de minimum a kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel lezárásáig tart.

Kiegészítés a III.1.3) ponthoz:

M/2

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.

Ajánlatkérő az M/2. A), B), C), és D) pontja esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények igazolásait.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdés rendelkezéseire.

Kiegészítés a III.2.2 ponthoz: Ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani:

— Az engedélyezési terv vonatkozásában: a számla benyújtására ajánlattevő az engedélyező hatóság részére benyújtandó teljes körű építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően jogosult az építési engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó tervezési díj mértékéig,

— A kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a számla benyújtására ajánlattevő a kiadott építési engedélyek alapján elkészített teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően jogosult a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó tervezési díj mértékéig,

— A tervezői művezetés vonatkozásában: ajánlattevő havonta utólag – a teljesítés igazolását követően – jogosult számlát benyújtani a tárgyhónapban igénybe vett tervezői művezetési alkalmak, valamint a nyertes ajánlatban foglalt egységár alapján,

— Opció igénybevétele esetén ajánlattevő az ajánlatában foglalt egységáron (nettó Ft + áfa/alkalom) jogosult számlát benyújtani a ténylegesen igénybe vett mennyiségnek megfelelő mértékben.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7 pontban foglalt teljesítési határidő a II.2.11. pontban foglaltak szerint értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 211-482676
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kada Elek Szakgimnázium tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21990805
Postai cím: Galambóc utca 35 psz. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: info.otesz@gmail.com
Telefon: +36 703199786
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 7. Dimenzió Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49441550
Postai cím: Klapka utca 6. 1. em. 4.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: hetedim@t-online.hu
Telefon: +36 76505120
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lór Épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50342886
Postai cím: Széchenyi utca 62.
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lorgabor.hu
Telefon: +36 205492850
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balogh és Társa Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98350993
Postai cím: Gázló utca 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: baloghestsa@gmail.com
Telefon: +36 309839757
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szakági tervezői feladatok ellátása az M/2 alkalmassági követelményen felül további 1 fő "G" kategóriás tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel, szakági tervezői feladatok ellátása 1 fő "V", "Vn", "EN-VI" kategóriás tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel, szakértő feladatok ellátása 1 fő TUÉ jogosultságú tűzvédelmi szakértővel,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1. Nyertes ajánlattevő: 7.Dimenzió Építésziroda Kft. (6000 Kecskemét, Klapka utca 6. 1. em. 4., 11573861-2-03) - Lór Épületgépészeti Kft. (6041 Kerekegyháza, Széchenyi utca 62., 25913064-2-03) - Balogh és Társa Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Gázló utca 26, 20446208-2-03) - Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Galambóc utca 35. psz. 2., 14055003-2-43) közös ajánlattevők

2. További ajánlattevők: „KADA 2020” közös ajánlattevő (ABC GROUP KFT., 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48., 13098030-2-13, Kovács & Kovács Stúdió Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 20., 13739809-2-43 VILLA MÁRIA KFT., 1029 Budapest, Ördögárok u. 91. 12211207-2-41, MÁTÉ ZSUZSANNA e.v., 1124 Budapest, Jagelló út 20/b., 61590490-1-43), Építész Kaláka Kft. (1039 Budapest, Puszta köz 3. tt. 6, 10952410-2-41), Fontos Mérnök Stúdió Kft. (6726 Szeged, Sas utca 6. 4.a., 24214953-2-06) és Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft. (6721 Szeged, József Attila sgt. 1. 10372605-2-06), GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14., 25448009-2-42), Global Terv Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 37-39., 14541744-2-41) és Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Galambóc utca 35. psz. 2., 14055003-2-43), Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40, 22799894-2-43), Konstruma Mérnöki Iroda Kft. (1078 Budapest, Murányi utca 1., 10259470-2-42), Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1., 11474762-2-11)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2019