Paslaugos - 28057-2021

20/01/2021    S13

Rumunija-Bukareštas: Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos

2021/S 013-028057

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: 16054368
Adresas: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 010873
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Dnei Bărbulescu Ioana Silvia – șef Departament achiziții buget de stat și venituri proprii
El. paštas: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefonas: +40 212643310
Faksas: +40 212643417
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.cnadnr.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111217
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Întocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiție „Drum de mare viteză Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani” tronson Bacău-Pașcani

Nuorodos numeris: 16054368/2020/2529/S/10
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71354300 Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Întocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiție „Drum de mare viteză Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani” tronson Bacău-Pașcani.

Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform anexei la caietul de sarcini.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 11 625 000.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO ROMANIA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

ROMANIA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Întocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiție „Drum de mare viteză Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani” tronson Bacău-Pașcani.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform anexei la caietul de sarcini.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Descriere criteriu: experiența deținută în realizarea de rapoarte de evaluare individuală pentru terenuri și/sau construcții necesar a fi expropriate în conformitate cu art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Descriere criteriu: experiența deținută în realizarea de documentații cadastrale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, avizate și recepționate de OCPI/BCPI / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Descriere criteriu: fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activităților, realizarea graficului de îndeplinire a activităților, cu încadrarea în durata solicitată și prezentarea succesiunii activităților propuse / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Descriere criteriu: abordarea propusă privind repartizarea responsabilităților personalului în realizarea activităților și interacțiunea între membrii echipei, în corelare cu activitățile specifice, inclusiv cea referitoare la managementul acordului-cadru/contractului subsecvent / Lyginamasis svoris: 8
Kokybės kriterijus - Vardas: Descriere criteriu: experiența deținută în activități de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unor proiecte/contracte (care au conținut cel puțin activități de cadastru și evaluare) în cadrul cărora serviciile de expropriere au fost duse la bun sfârșit / Lyginamasis svoris: 12
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Drum de mare viteza Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pașcani.

II.2.14)Papildoma informacija

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 453 900 RON fara TVA.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – „Motive de excludere” – sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

De asemenea, ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabil la momentul prezentarii. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta;

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul);

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Documentele edificatoare prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 2 – declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din sectiunea „Formulare” din documentatia de atribuire. Formularul nr. 2 va fi transmis in mod obligatoriu odata cu DUAE.

Nota: autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

— fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

— fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

— Ionita Mariana, director general CNAIR S.A.;

— Barbier Ovidiu Marian, director general adjunct;

— Masala Ionut Laurentiu, director DEF;

— Branici Cristina, director adjunct economic;

— Marin Adrian Marian, director adjunct financiar;

— Ticu Catalin Alexandru, sef Serviciul CFP propriu;

— Ionita Marius Ionut, sef Serviciul garantii;

— Bana Tudor Mihail, sef Birou analiza preturi;

— Pistol Cristian Ovidiu Catalin, director Directia implementare proiecte;

— Cupanache Ion, sef Departament exproprieri;

— Nica Cristina, sef Birou exproprieri autostrazi DN/VO/BS;

— Trifan Valentin-Florin, director achizitii publice;

— cons. jur. Barbulescu Ioana Silvia, sef Departament achizitii buget de stat si venituri proprii;

— Radu Ileana, sef Serviciul achizitii lucrari produse servicii;

— Nunweiler Iohann, sef Serviciul achizitii directe produse si servicii;

— Cucu Sorina Adriana, sef Birou contracte si acte aditionale;

— exp. achiz. publ. Chivu Florina;

— ec. Vlasceanu Florentina;

— ec. Mares Ion Lucian;

— ing. Coman Amelia Luiza;

— ec. Goga Georgeta, Serviciul achizitii lucrari produse si servicii;

— tehnician Nisipeanu Cristina;

— tehnician Jipa Ileana Carmen;

— cons. jur. Radutu Dragos Aurelian;

— cons. jur. Mihaela Tomasu, Serviciul achizitii directe produse si servicii;

— cons. jur. Tudor Ioana;

— ec. Farmazon Eduard Gabriel;

— Trofin Cristina Claudia, Biroul contracte si acte aditionale;

— Zanfir Valeriu Bebe, director Directia juridica;

— Hlibocianu Ruxandra Mihaela, DJ, sef SALC;

— Bujor Dan Alexandru, sef Birou SSM, prevenire si protectie;

— Buzasu Septimiu, presedinte consiliul de administratie;

— Costache Cristian Florin, Ferencz Stefania-Gabriella, Nazare Alexandru, Muresan Mircea Cornel, Bosoanca Iulian Cristian, membrii consiliul de administratie al CNAIR S.A.

Membrii adunarii generale a actionarilor CNAIR S.A. nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Totodata, ofertantul unic/ofertantul asociat trebuie sa fie autorizat in „Clasa de autorizare I/II/III”, in conformitate cu regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/ 2010 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Modalitatea de indeplinire: ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE – sectiunea „Criteriile de selectie” – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului acordului-cadru.

De asemenea, in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii consiliului de administratie, membrii consiliului de supraveghere, cotele de participare.

Ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul de autorizare pentru executarea lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, clasa de autorizare I/II/III, in conformitate cu regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Nota 1: toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 2: pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta.

Nota 3: in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordant […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri totale anuale pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) a fost de minimum: 290 700 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”. Ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018, 2019 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2017, 2018, 2019.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 3:

(a) pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON, 2019 – 1 EUR = 4,7793 RON;

(b) pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ecb.int Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 5: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 6: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente ultimilor trei ani (2017, 2018, 2019) din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani*), din care sa rezulte ca a realizat documentatii cadastrale individuale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul unuia sau mai multor contracte, pentru: cel putin un numar cumulat de 140 imobile; *) ultimii trei ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua in considerare numai documentatiile cadastrale avizate si receptionate de catre OCPI.

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor prestate (realizare documentatii cadastrale individuale) perioada de prestare a serviciilor si numărul de imobile. Ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 2: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 3: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din acordul-cadru/contractul subsecvent, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Proportia de subcontractare”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: „Motive de excludere”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din acordul-cadru/contractul subsecvent, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantii clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Nota 1: in cazul in care din informatiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din acord cadru/contract subsecvent pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din acord cadru/contract subsecvent care urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din acord-cadru/contract subsecvent îndeplinite de către subcontractantii propuși în ofertă pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens la momentul semnarii acordului-cadru/contractului subsecvent. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii acordului-cadru/contractului subsecvent la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a acordurilor-cadru/contractului subsecvent nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 5
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/02/2021
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 22/06/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/02/2021
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Durata acordului-cadru: 48 de luni;

2. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul configurat de autoritatea contractanta. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator);

3. Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie;

4. Anuntul de participare si documentatia de atribuire pot fi descarcate si de pe site-ul autoritatii contractante eachizitii.cnadnr.ro

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Contestatie conform Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Direcția achiziții publice – Departament achiziții buget de stat și venituri proprii
Adresas: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Miestas: București
Pašto kodas: 010873
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@andnet.ro
Telefonas: +40 212643310
Faksas: +40 212643417
Interneto adresas: www.cnair.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021